Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” notiek vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi

AKTUĀLI

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera ielā 12, Skrudalienā notiek vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi dienas aprūpes centra izveidei projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/037, ietvaros. Ēkā tiek veikta esošās ieejas pielāgošana: vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju uzstādīšana personu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas nodrošināšanai uz ēkas 3.stāvu un sanitārā mezgla pielāgošana.

Projekta ietvaros jau ir veikta Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” ēkas, Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, pārbūve par bērnu aprūpes centru un labiekārtota teritorija: atjaunots apgaismojums, ieklāts bruģa pagalms un celiņi pie ēkas, izveidots laukums, apzaļumota teritorija. Iestādē saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI plānu, ir izveidoti un darbojas ģimeniskās vides pakalpojumi:  ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš” un “Jauniešu māja”. Projekta ietvaros šobrīd notiek būvprojekta izstrāde grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izveidei Skolas ielā 15, Nīcgalē.

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un veicinātu tās attīstību Daugavpils novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā - DI) plānā 2017. - 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus, Daugavpils novada dome realizē specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” projektu „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 910 188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta finansējums EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašvaldības finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%. Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš 2021.gada 30. septembris.

Informācija: Projekta koordinatore Guna Smelcere, Tār. 65476882, guna.smelcere@dnd.lv

Slutišķu sādžā tiek restaurētas divas senās guļbūves