Dabas resursu nodaļu turpmāk vadīs Jolanta Bāra

AKTUĀLI

No 1. jūnija Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītājas amatā darbu uzsākusi Jolanta Bāra. Līdzšinējais nodaļas vadītājs un ilggadējais dabas parka “Daugavas loki” vadītājs Jānis Silovs ir devies pensijā.

Jolanta Bāra ir studējusi bioloģiju un vides zinātni Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē, ir ar bagātu darba pieredzi projektu vadīšanā un administrēšanā dabas un vides aizsardzības jomā, sabiedrības iesaistīšanā un dabas tūrisma infrastruktūras veidošanā. Ir sertificēta zālāju un meža biotopu eksperte.

J. Bāra uzskata, ka Daugavpils novadā ir ļoti lielas platības tādu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kuras nepieciešamas ilgtspējīgi attīstīt, nodrošinot līdzsvaru starp apkārtējo vidi un cilvēkiem. “Piemēram, aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” ietver nozīmīgu vides, dabas un ainavas resursu, tomēr tas nav rezervāts, tās ir teritorijas, kurās dzīvo cilvēki. Mērķis nav uzspiest katras puķes apsargāšanu, bet gan, lai šī vēsturiski izveidojusies neintensīvā lauksaimniecība un tradicionālā apsaimniekošana turpinātu saglabāt proporciju starp pļavām, laukiem, mežiem un ūdeņiem. Tikai tādā veidā saglabāsies vērtīgās sugas un biotopi,” norāda J. Bāra. Viņa uzsver, ka nepieciešams ieguldīt darbu arī ainavas sakopšanā. “Būtībā, tas, kā ir mainījusies ainava pēdējo 10 gadu laikā, nav labi un pareizi, jo teritorija aizaug ar mazvērtīgu krūmāju, zaudējot bioloģiskās un ainaviskās vērtības.”

Speciāliste akcentē, ka viņas darbības loks aptvers ne tikai dabas parku “Daugavas loki”, bet arī citas novadā esošās teritorijas, piemēram, aizsargājamo ainavu apvidu “Augšzeme”, kurā ietilpst Sventes ezers un Medumu ezeri. “Šī skaistā, paugurainā teritorija būtu vairāk atklājama gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Šī teritorija ir ļoti sargājama ezeru tīrības dēļ, bet saudzīga apsaimniekošana tāpat nepieciešama, lai neaizaugtu atklātā ainava”

Pēdējos divos gados Jolanta Bāra guvusi arī vērtīgu pieredzi tūrisma jomā, strādājot pašvaldības aģentūrā “TAKA”. “Aizsargājamās dabas teritorijās ir ierobežojumi saimnieciskajai darbībai, s dažās no tām savukārt rodasplašākas iespējas tūrisma attīstībai. Protams, ir jāgādā, lai dabai netiktu darīts pāri, braucot visur ar milzīgiem tūristu autobusiem, bradājot krastus, atstājot atkritumus utml. Tūrisma infrastruktūra ir rūpīgi jāplāno, labiekārtojot ar taciņām un kāpnītēm piemērotās vietās, lai ietekme uz vidi būtu samērīga.”

Turpināsies darbs arī ezeru apsaimniekošanas jomā, papildinot zivju resursus, uzlabojot ezeru ekoloģisko vidi un atjaunojot nārsta vietas. Plānots vērst uzmanību arī mazo upju apsaimniekošanai.

Ļoti aktuāla problēma, kas prasa līdzcilvēku atbildību un iesaisti,  ir vides piesārņojums un stihiskās izgāztuves mežos, ap Daugavpili un novada apdzīvotajām vietām.

“Ceru, ka mana pieredze dažādu Eiropas Savienības (pārrobežu sadarbības, dabas aizsardzības un citās) un Latvijas programmu projektos palīdzēs piesaistīt papildus finansējumu, lai šīs lietas varētu veiksmīgāk sakārtot. Strādāšu ciešā sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un labprāt uzklausīšu novada iedzīvotāju viedokli,” tā jaunā Dabas resursu nodaļas vadītāja.

Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 profesijās