Centralizētajos eksāmenos Daugavpils novada vidusskolās labākie sasniegumi eksaktajos priekšmetos

AKTUĀLI

30. jūnijā izglītības pārvaldēm visā Latvijā tika izsniegti 16 000 centralizēto eksāmenu sertifikāti jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens.

Daugavpils novadā lielākais kārtotāju skaits (53) bija matemātikā un latviešu valodā, kas ir obligātie priekšmeti. Svešvalodā izglītojamie varēja izvēlēties angļu vai krievu valodas eksāmenu. Krievu valodu kārtoja 25 jaunieši, savukārt angļu valodu 31 izglītojamais.

Kā atzīmē Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, Daugavpils novadā gadu no gada augstā līmenī tiek kārtoti tieši eksaktie priekšmeti: “Ja runājam par CE matemātikā, tad valstī vidējais rādītājs ir 36,3 %, bet mūsu novadā tie ir 59,8 %, kas ir krietni labāks rādītājs nekā vidējais valstī.”

Labākie matemātikas eksāmena rezultāti ir Zemgales vidusskolā, kur, salīdzinot ar pagājušo gadu, rādītājs ir būtiski pieaudzis. 2020. gadā šīs izglītības iestādes audzēkņi saņēma vidēji 56,7%, bet šogad tie jau ir 67,8 %. Ievērojami rezultāti matemātikas eksāmenos ir arī Salienas vidusskolā (66,1%) un Sventes vidusskolā (65,1%). Arī ķīmijā, fizikā un bioloģijā eksāmenu rezultāti Daugavpils novada izglītības iestādēs arī ir augstāki nekā vidēji valstī.

“Lielākās problēmas izglītojamajiem sagādājusi latviešu valoda, kam ir objektīvi iemesli – vairums skolēnu nāk no krievvalodīgajām ģimenēm. Viņiem jākārto tieši tāds pats eksāmens, kādu kārto bērni no latviešu ģimenēm,” skaidro J. Zarakovska, piebilstot, ka latviešu valodas eksāmenos vidējais līmenis ir pāris procentus zemāks par vidējo valstī. Labi rezultāti latviešu valodā ir Špoģu un Vaboles vidusskolai, kā arī Zemgales vidusskolai, kur latviešu valodas eksāmenu rezultāti ir pieauguši, salīdzinot ar pagājušo gadu. “Pie latviešu valodas būtu jāstrādā ne tikai latviešu valodas skolotājiem, bet arī pārējo priekšmetu pasniedzējiem, kuri māca bilingvāli vai tikai latviešu valodā. Neapšaubāmi šeit ir jāiegulda vairāk kopīgā darba, lai līmenis kļūtu augstāks.”

Krievu valodas eksāmeni tradicionāli ir augstāki par vidējiem valstī. Ja vidējais rādītājs valstī ir 76,8%, tad Daugavpils novadā tie ir 81,8%. Labākie krievu valodas pratēji ir Špoģu vidusskolā, kur krievu valodā izglītojamie saņēma 86,9%, Vaboles un Sventes vidusskolā rezultāts arī pārsniedz 80% atzīmi.

Skolu vidū, ar labāko vidējo rezultātu priekšmetos izceļas Salienas vidusskola, kurai kopējais apguves procents ir 63,6% un Zemgales vidusskola ar 62,3%, arī Špoģu vidusskola ar 62,1%.

“Milzīgs paldies matemātikas skolotājiem, kuri ir pieredzes bagāti, zina, kā sagatavot izglītojamos eksāmenam, pielieto jaunākās darba metodes, kas gadu no gada atspoguļojas rezultātos,” teic Izglītības pārvaldes vadītāja, “pateicamies arī fizikas, bioloģijas un ķīmijas skolotājiem, pateicoties kuriem, rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī.”

Jāpiebilst, ka šogad, kā katru gadu, Daugavpils novadā tika sumināti arī novada izcilnieki. Pieci izglītojamie saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstus, katrā skolā pa vienam skolēnam saņēma arī Latvijas simtgades stipendijas - labākajiem skolēniem no katras skolas tika pasniegti 500 eiro apbalvojumi.

Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise pamatskolas skolēniem, tā vietā skolēni veica diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā.  Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas apguvējiem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šo iespēju valstī izmantoja 1772 skolēni, Daugavpils novadā 45 izglītojamie.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

Autors: Dainis Bitiņš

Notika jaunievēlētās Augšdaugavas novada pašvaldības domes pirmā sēde