Ceļojošā fotoizstāde “Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā”

AKTUĀLI

No 16. februāra līdz 29. martam Sabiedriskā centra “Laucesa” zālē bibliotēkas darba laikā  apskatāmas 33 fotogrāfijas, kurās iemūžināti mirkļi dabā, notikumos. Tajās var aplūkot putnu, augu un dzīvnieku portretus, kultūrvēsturiskus objektus un ainaviskus skatus.

Rāznas Nacionālais parks ir jaunākais Latvijā un vienīgais Latgalē. Par Nacionālā parka dzimšanas dienu uzskatāms 2007.gada 1.janvāris- tieši tad stājās spēkā Rāznas Nacionālā parka likums. Rāznas Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Rāznas Nacionālais parks ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000 un ES nozīmes putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Nacionālā parka platība ir 59615 ha.

Aicinām apmeklēt izstādi, lai ieraudzītu un iepazītu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latgalē – Rāznas Nacionālo parku!

Daugavpils novada un Latgales pārstāvji tūrisma izstādē Igaunijā