Bebrenes vidusskolas biedrība īsteno sabiedriskā labuma projektu

Ilūkste

Bebrenes vidusskolas biedrība īsteno sabiedriskā labuma projektu “Nodarbības karstajās smiltīs” (ELFLA LEADER projekts, pasākums ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija’’ aktivitātes 19.2.2. ‘’Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ ietvaros). Projekta Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000004.

Projekta mērķis: izveidot karsto smilšu nodarbību bāzi ar silto smilšu iekārtu, lai nodrošinātu izglītojošas, rehabilitācijas un attīstošās nodarbības novada bērniem, sākumskolas audzēkņiem. Projekta centrālais ieguvējs ir bērns, bet ieguvēji ir arī ģimene, skola un sabiedrība.Silto smilšu iekārta paver iespējas strādāt ar ogopēdiskām problēmām, autismu, hiperaktīvu uzvedību vai uztveres problēmām. Tā uzlabo katra bērna veselību un mācīšanās prasmes.

Projekta finansējums: projekta attiecināmās izmaksas 41680,18 Euro, publiskais finansējums 37512,16 Euro. ES programmas LEADER finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām, 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Aušdaugavas novada pašvaldība.

● Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē