Bāreņiem un bez vecākiem palikušiem atvieglo braukšanu pilsētas maršrutos

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē 13. janvārī deputāti atbalstīja priekšlikumu piešķirt braukšanas atvieglojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem.

Braukšanas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos piešķir Augšdaugavas novada bērniem un bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kur bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un bērns turpina sekmīgi apgūt programmu pilsētas profesionālajā izglītības iestādē vai dzīvo pie aizbildņa vai audžuģimenē pilsētā un mācās pilsētas vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai sekmīgi apgūst programmu pilsētas profesionālajā izglītības iestādē.

Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Augšdaugavas novada Sociālais dienests.

Lai nodrošinātu braukšanas atvieglojumus, pašvaldības noslēdz līgumus ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem pilsētā par attiecīgo mēnešbiļešu iegādi. Tas dos tiesības izmantot minētajām personām bez maksas izmantot vienu no transporta veidiem (tramvajs vai autobuss).

Izdevumi mēnešbiļešu iegādei tiek segti no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem.

Atvieglojumi ir paredzēti, lai nokļūtu no dzīvesvietas mācību iestādē. Tos piešķirs katram mācību pusgadam atsevišķi.

Lai saņemtu atvieglojumu novada Sociālajā dienestā jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • iesniegums, kurā jānorāda transporta veids;
  • izziņa no izglītības iestādes, ja mācās pamatizglītības programmā;
  • izziņa par mācību sekmību, ja tiek apgūta vidējā vai profesionālā izglītības programma.
Tikšanās ar barikāžu dalībniekiem Kalupē