Automašīnas LADA 4×4 izsole Demenes pagastā

AKTUĀLI

Sludinājums

Demenes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantuvieglo automašīnu LADA 4x4, valsts reģistrācijas Nr. GL 8480, kas atrodas Demenes ciemā, Daugavpils novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/, un Demenes pagasta pārvaldes interneta vietnē www.demene.lv. Automašīnu var apskatīt  Demenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni: 286 03 681.


Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils novads, līdz 2021. gada 20. aprīlim plkst.13.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 1050.00, izsoles solis EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 105.00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Demenes pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9814231440200; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr. LV90HABA0551028253236, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts Nr. LV75UNLA0005011130908.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Demenes pagasta pārvaldes  kontiem:  Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9814231440200; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr. LV90HABA0551028253236, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts Nr. LV75UNLA0005011130908.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu EUR 30.00 soli notiks:

21. aprīlī plkst. 10.00 Demenes pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā, Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Demenes pagasta pārvaldes kontā.


IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļu remontdarbi Daugavpils novadā