Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvalde informē

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija (turpmāk - Nodokļu administrācija) paziņo, ka  nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamais īpašums Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 3. februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2022. gadam.

Atgādinām, ka gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis Nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nav informējis Nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Informējam, ka atbilstoši  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11.daļai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 

12. februārī ir stājušies spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuros ir paredzēts neaprēķināt nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma nodokli, ja nodoklis kopumā tiks samaksāts līdz šī gada 31. decembrim.

2022. gadā nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā.  Augšdaugavas novada pašvaldība neplāno noteikt citus maksāšanas termiņus kalendārā gada ietvaros.

Gadījumā, ja maksājumi tiks saņemti pēc paziņojumā norādītā termiņa, nokavējuma naudu neaprēķinās, ja maksājums kopumā būs saņemts līdz 31. decembrim.

Jāievēro, ka īpašie noteikumi, kuri pieņemti ar mērķi mazināt COVID-19 infekcijas radītās sekas, ir attiecināmi uz katra kalendārā gada ietvaros aprēķinātajām summām un ir spēkā līdz katra gada 31. decembrim. Piemēram, par kavētiem maksājumiem, kas aprēķināti par 2021. gadu, sākot no 2022. gada 1. janvāra nokavējuma nauda tiek aprēķināta, tāpat arī par nākamajiem gadiem.

Informējam, ka Augšdaugavas novada pašvaldības maksāšanas paziņojumu var apmaksāt jebkurā Augšdaugavas novada pagasta pārvaldes kasē par visiem īpašumiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas. Katrā kasē var veikt bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot bankas kredītkartes. Augšdaugavas novada jebkurā  pagasta pārvaldes  kasē  var veikt  jebkuru pašvaldības izrakstīto rēķinu apmaksu. Aicinām iedzīvotājus veikt bezskaidras naudas norēķinus, izvēloties sev ērtāko rēķinu apmaksas vietu.

Informāciju sagatavoja: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvalde

Pavasara koncerts "...tik dēļ Jums, daiļās dāmas dēļ Jums..."