Augšdaugavas novada kultūras darbinieki “atmaskoja Meteni”

AKTUĀLI

Ar aicinājumu: “…ieskatīties latviešu tautas tradīciju bagātajā pūrā un, ņemot par pamatu latviskās tradīcijas, klāt likt savu radošumu un izdomu…”, februārī Naujenes kultūras centrs izsludināja Meteņdienas akciju “METEŅA atMASKOŠANA”, kura nu ir arī noslēgusies!

Ar prieku un sajūsmu paziņojam, ka skatītāju simpātijas balvu ir ieguvis “Trīsgalvu Metenis” no Līksnas pagasta. Pie šīs maskas veidošanas radoši darbojās un Meteni atMASKOJA Līksnas pagasta kultūras nama vadītāja Sintija Giptere, Līksnas pagasta jaunatnes darbiniece Līga Vaidere un Līksnas pagasta sociālā darbiniece Elvīra Vorošena, fotografēja Zane Ozola. Šis burvīgais radījums ir ieguvis 180 skatītāju balsis!!!

Savukārt, neatkarīga žūrija ir izvēlējusies arī savu favorītu. Un tas ir “Šēderes zirgs”, kurš uzvilcis raibas zeķes kājās, vaļojas upmalā… šo Meteni atMASKOJA Šēderes pagasta kultūras nama vadītāja Rita Butkeviča un Šēderes ciema bērni.

Vēlamies teikt MILZĪGU paldies visiem Augšdaugavas novada kultūras darbiniekiem (un ne tikai), kas piedalījās akcijā: Biķernieku pagasta kultūras darbiniekiem un aktīvākajai Biķernieku pagasta iedzīvotājai Tatjanai Avdejevai, Demenes pagasta kultūras nama vadītājai Jolantai Morozovai, J. Sterlānei, Zigfrīdam Pļiskai, Eglaines pagasta kultūras darbiniekiem un Eglaines iedzīvotājai Babai Sutiņai – Zutiņai, Naujenes kultūras centra darbiniekiem, jo īpaši Natālijai Jegorovai, Kalupes kultūras darba organizatorei Initai Ivdrai, Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītājai Elvīrai Kokinai un Maļinovas Saieta nama vadītājai Natālijai Davidovai, Medumu pagasta rokdarbu pulciņam “Kaleidoskops”, Nīcgales pagasta Tautas nama vadītājai Ainai Stikānei, Salienas pagasta kultūras nama vadītājai Jeļenai Ondzulei, Šēderes pagasta Kultūras nama vadītājai Ritai Butkevičai un Šēderes ciema bērniem, Līksnas pagasta kultūras nama vadītājai Sintijai Gipterei, jaunatnes darbiniecei Līgai Vaiderei, sociālajai darbiniecei Elvīrai Vorošenai un Zanei Ozolai, Vaboles pagasta kultūras darbiniecei Vijai Pabērzei, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras darbiniekiem Kristīnei Saulītei, Intai Uškānei, Olgai Gžibovskai, Marinai Baranovskai un Milānai Ločai, Vecsalienas muižas kultūras darbiniecei Jūlijai Keivišai un Vitālijam Keivišam, Salienas pagasta iedzīvotājam Pjotoram Saveļjevam.

Lai košs, radošs un izdomas pilns arī viss turpmākais gads!

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis uzziņām 65474268

www.facebook.com/NAUJENESKC

Plakāts kā Vaboles vidusskolas skolēnu kompetence izteikt savas domas