Augšdaugavas novada jauniešu biedrības īstenos četrus projektus

AKTUĀLI

Kā jau katru gadu pavasarī Augšdaugavas novada Izglītības pārvalde organizēja Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu “Attīsti sevi!”. Biedrību atbalstam jaunatnes iniciatīvu īstenošanai šogad tikai iedalīti 7000,00 eiro – 1000,00 vienai projektu iniciatīvai.

Kopumā šogad tika saņemti 9 projektu pieteikumi no novadā reģistrētam biedrībām. Pamatojoties uz iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu, šoreiz tika atbalstītas 4 projektu idejas.

Biedrība “Demenes stariņi” īstenos projektu “Ceļojums”. Projekta mērķis ir dot jauniešiem iespēju iepazīt dažādu pasaules valstu kultūru, radīt projekta dalībniekiem unikālu pieredzi dažādu valstu tradīciju, nacionālās virtuves, tērpu un valodu iepazīšanā, lai vasaras dienas pavadītu jautri, bet lietderīgi, kā spilgtāko ceļojumu, kas jauniešiem veidos priekšstatus par pasaules daudzveidību un dos spēju domāt plašāk.

Biedrība “Jāņoga” īstenos projektu “Atrodi un iepazini sevi”. Projekta galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iegūt dažādas neformālās psiholoģiskās un radošās metodes, lai varētu vieglāk kontrolēt savu emocionālo stāvokli, būt saskaņā ar savām domām, emocijām un ķermeni, kas dažreiz tiek apgrūtināts dažādu apkārt esošo apstākļu un izaicinājumu ietekmē.

Biedrība “Jubra” projekta “Ea varu! Tu vari!” ietvaros veicinās jauniešu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, radot jauniešiem iespēju izzināt sevi un apkārtējo pasauli, uzlabot fizisko un emocionālo veselību. Viena no galvenajām aktivitātēm ir “Sporta pikniks”, kura sekmēs kopā būšanu, pozitīvu emociju veidošanos, savstarpējās komunikācijas un saskarsmes pilnveidošanu jauniešu vidū.

Biedrība “Savai skolai Vabolē” sava projekta “Apmācības “DigiSAFE”” ietvaros, lai stiprinātu Līksnas un Vaboles pagastu jauniešu kompetences digitālajā vidē, organizēs apmācības  jauniešiem vecumā no 13 – 18 gadiem, kuru galvenais mērķis ir triju dienu garumā veidot izpratni par informācijas daudzveidību dažādos digitālajos avotos, attīstīt kritisko domāšanu un uzlabot lietošanas prasmes digitālajā vidē. Iepazīstināt ar datu privātuma tiesībām un digitālo drošību, lai gūtu iemaņas par to kā nepieļaut personas datu izmantošanu bez piekrišanas vai citas tiešsaistes drošības problēmas. Tiks uzsvērta un sekmēta jauniešu ētiska sociālo tīklu lietošana, kas mazinās mobingu gan skolas vidē, gan ārpus tās.

Projektu aktivitātes tiks īstenotas vasaras garumā.

Sporta diena Vaboles pamatskolā