Augšdaugavas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu seminārs

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” 2. maijā notika izglītības iestāžu pašpārvalžu koordinatoru un pārstāvju seminārs. Semināra mērķis – aktualizēt pašpārvalžu darbu un veicināt darbības efektivitātes uzlabošanu, sadarbojoties citam ar citu un dažādām organizācijām.

Pirmajā semināra daļā Daugavpils valstspilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” metodiķe Evita Ruļuku pastāstīja par aktualitātēm pašpārvalžu darbā, par iespējām dažādot aktivitātes, balstoties uz citu Latvijas izglītības iestāžu piemēriem. Kā arī dalījās pieredzē, kā notiek pašpārvalžu darbs Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēs, mudināja sadarboties un īstenot kopīgas norises. Evita Ruļuka piedāvāja dalībniekiem ar aktivitātes “Pašpārvaldes dimants” palīdzību sarindot deviņu darbību kartītes, balstoties uz savu pieredzi. Šī aktivitāte palīdz paskatīties uz pašpārvaldes stiprajām pusēm un tām jomām, kam ir jāpievērš lielāka uzmanība.

Savukārt otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākām iespējām, kuras var izmantot pašpārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanā. Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis gan pašpārvalžu pārstāvjus, gan to mentorus iepazīstināja ar pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanas iespējām, kā arī pasākumiem un norisēm par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, minot veiksmīgu norišu piemērus, tādējādi iedrošinot jauniešus būt aktīvākiem, nebaidīties uzņemties iniciatīvu, nepadoties pie pirmajām neveiksmēm, bet meklēt aizvien jaunus risinājumus un domubiedrus.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā pastāstīja par iespēju piedalīties Augšdaugavas novada skolēnu pašpārvalžu iniciatīvu projektu konkursā “Esam kopā!” Konkursā var piedalīties ikvienas izglītības iestādes pašpārvalde, iesniedzot projekta pieteikumu līdz 2024. gada 20. septembra plkst. 12.00. Visi iesniegtie projektu pieteikumi tiks izvērtēti, balstoties uz nolikumu, kurš ir nosūtīts izglītības iestādēm un ir pieejams novada mājas lapā. Finansējums tiks piešķirts trim skolēnu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas projektu koordinatore Milāna Loča pastāstīja par iespējām novadā, kurās jaunieši var iesaistīties, aicināja būt aktīvākiem un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem.

Seminārs notika Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Pērļu kroņu veidošanas meistarklase Līksnā