Augšdaugavas novada izglītības iestādēs sākas jaunais mācību gads

AKTUĀLI

Jau tradicionāli, tuvojoties jaunajam mācību gadam, novada pašvaldības pārstāvji apmeklē novada izglītības iestādes ar mērķi novērtēt skolu tehnisko stāvokli, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, kā arī iepazīstas ar veiktajiem uzlabojumiem, inovācijām, pedagogu sagatavotību mācību programmu īstenošanai.

“Mūsu novada skolas un pirmsskolas izglītības iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam. Problēmjautājums ir energopolitika Latvijā – kādas būs kurināmā un elektrības cenas? Diemžēl kopīgas valsts politikas šajā jautājumā nepastāv, lai mēs varētu saprast, kā rīkoties,” teic Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts.

Šajā mācību gadā novadā darbojas 19 izglītības iestādes, no kurām trīs ir pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārizglītojošās skolas un viena speciālā pamatskola. No 2022. gada sākuma tika apvienotas divas sporta skolas, izveidojot Augšdaugavas novada Sporta skolu. Silenes pamatskola turpmāk darbosies kā Laucesas pamatskolas programmu īstenošanas vieta. Visas izglītības iestādes šogad apmeklē 2627 izglītojamie, kas ir pieaugums attiecībā pret pagājušo gadu, kad izglītojamo skaits bija 2554. Pirmsskolas izglītības posmā izglītības iestādes šogad apmeklē 282 piecgadīgie un sešgadīgie bērni, savukārt vecumā līdz pieciem gadiem – 374 bērni. Lielākā novada skola ir Ilūkstes Raiņa vidusskola, tai seko Špoģu vidusskola, bet no pamatskolām lielākā ir Lāču pamatskola.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska: “Kopumā pēdējos gados mums ir palicis stabils skolēnu skaits. Skolēnu skaits nepalielinās, bet arī gluži nesamazinās. Pirmajās klasēs ir par vienu bērnu vairāk nekā iepriekš.”

Skolēnu pieaugums ir vērojams Laucesas pamatskolā, jo tai tika pievienota Silenes pamatskolas 7. – 9. klase. Lielāks izglītojamo skaits ir arī Lāču, Biķernieku un Randenes pamatskolā.

Turpina V. Aizbalts: “Mums ir vairāki projekti, kas saistās ar skolu sporta laukumu būvniecību. Diemžēl, ne visur bāze atbilst nepieciešamajām prasībām. Cerams, ka realizēsim sporta laukumu labiekārtošanu pie Špoģu un Salienas vidusskolas, kā arī pie Laucesas un Randenes pamatskolas. Nepieciešams realizēt arī projektu pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, kur plāno uzbūvēt staļļus un manēžu. Tas ir nepieciešams tiem studējošiem, kas apgūst zirgkopja profesiju, kas ir diezgan perpektīva un populāra Latvijā.”

Pēdējos divus gadus pandēmijas dēļ skolas bija spiestas darboties attālinātajā vai hibrīdās mācīšanās modelī. Šī gada Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījums ir mācību gadu organizēt klātienē, cik maksimāli tas būs iespējams. Arī ārpusskolas un pulciņu darbu organizēs klātienē.

“Šis mācību gads ir pēdējais, kad skolas pāries uz kopetenču izglītību. Tagad visas klases mācīsies pēc jaunā valsts izglītības standarta. Būs gan jaunas mācību metodes, gan jaunas pieejas no skolotāju puses. Atbilstoši jaunajam mācību standartam, tiks iegādāti arī jaunie mācību līdzkeļi,“ skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.

Šajā mācību gadā, kā galvenā prioritāte ir izvirzīta mācīšanas kvalitāte. Lai to nodrošinātu, plāno attīstīt pedagogu savstarpējo sadarbību, izmantot jaunākās tehnoloģijas, dažādot mācību stundas, attīstīt skolēnu refleksiju, bet pedagogiem būs jāpiestrādā pie pašvērtējuma par padarīto darbu.

Mācību procesa nodrošināšanai un valsts standartu sekmīgai izpildei tiks izmantotas platformas skola.lv, MAPE, lasi.lv, kā arī citas platformas. Kā atzīmē Izglītības pārvaldē, skolās pedagogu netrūkst un izglītības process notiks visās skolās, visos mācību priekšmetos. Pamatslodzes ir aizpildītas un brīvo vietu praktiski nav.

9. klasēm visās izglītības programmās šogad pirmo reizi būs vienots eksāmens, bet, beidzot 9. klasi, vērtējumi tiks izteikti procentos. Pabeidzot vidusskolas posmu, latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā, būs jāsaņem vērtējums optimālajā līmenī, bet divos eksāmenos vērtējumam jābūt augstākajā līmenī. Lai saņemtu izglītības dokumentus, eksāmenos būs jāsaņem vismaz 10% iepriekšējo 5% vietā. Atbrīvot no eksāmeniem varēs tikai ārsts speciālists, nevis ģimenes ārsts, kā tas bija līdz šim.

Ļoti gaidīts ir Informatizācijas projekts, kura ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija 7. – 9. klasēm piegādās datorus. Datori varētu tikt piegādāti jau oktobra sākumā.

Sakarā ar cenu pieaugumu, pusdienas izglītojamajiem varētu izmaksāt no 1,60 līdz 2,20 eiro, atkarībā no mācību iestādes. Novada deputāti vēl ir ceļā uz lēmuma pieņemšanu, bet ir ieplānots, ka pašvaldība apmaksās 1,10 eiro no šīs summas, bet pārējais būs jāpiemaksā vecākiem.

Ukraiņu bēgļu bērni Augšdaugavas novada izglītības iestādēs ir minimālā skaitā. Tā kā daži no tiem uzturas VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni", izglītības procesu viņiem nodrošinās Medumu speciālā pamatskola. Profesionālajās grupās viņi apgūs pavāra palīga profesiju.

Šī gada lielākie projekti ir Sventes vidusskolas sporta laukuma izbūve, kas tiks pabeigts tuvākajā laikā, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes remonts, jauno tehnoloģiju ieviešana mācību procesa uzlabošanai Špoģu vidusskolā un mācību vides uzlabošanas projekts Ilūkstes Raiņa vidusskolā, kā arī jauns futbola laukums pie Augšdaugavas novada Sporta skolas.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Apsveicam Zinību dienā!