Atbalstīja projekta pieteikuma iesniegšanu

AKTUĀLI

Deputāti domes sēdē atbalstīja projekta “Augšdaugavas un Poozerjes teritoriju  kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju veicināšana un saglabāšana” pieteikuma iesniegšanu.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne sēdē ziņoja, ka 2019. gadā Daugavpils novada Kultūras pārvalde plāno piedalīties Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam 3. projektu konkursā ar projektu "Augšdaugavas un Poozerjes teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju  veicināšana un saglabāšana". Projektu plānots iesniegt prioritātē - kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo amata prasmju veicināšana un saglabāšana.

Projekta sadarbības partneri ir Braslavas Zinātniski pētnieciskā kultūras iestāde “Braslavas muzeju apvienība” un Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāts (Baltkrievija).

Projekta mērķi ir bijušās Naujenes skolas vēsturiskā mantojuma atjaunošana Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīciju paplašināšanai un radošo amatu prasmju darbnīcas iekārtošanai. Tāpat aiz stikla sienas ieplānots izvietot Lielo Augšdaugavas musturdeķi, lai tas būtu ērtāk apskatāms apmeklētājiem.

Projekta ietvaros paredzēts renovēt vēsturisku ēku - Naujenes Novadpētniecības muzeja malkas šķūni, kas būvēts ap 1905.g. un ir viena no Juzefovas muižas saimniecības ēkām, pielāgojot to radošo darbnīcu un muzeja ekspozīcijas vajadzībām, kā arī labiekārtot apkārtējo teritoriju.

Kopējās projekta izmaksas ir 450 000 eiro, no tām – Kultūras pārvaldes plānotās izmaksas 340 000 eiro apmērā, kas pamatā tiktu novirzīti būvniecības darbiem. Pēc projekta nosacījumiem no ERAF novada pašvaldībai tiks atgriezti 90 % no kopējā finansējuma pēc projektā paredzēto darbu izpildes, savukārt 5 % būs valsts līdzfinansējums un 5 % -pašvaldības līdzfinansējums jeb 17 000 eiro.

Projekta ietvaros paredzētās galvenās aktivitātes -

Vēsturiskā šķūņa renovācija un  teritorijas labiekārtošana;

interaktīvas rokdarbu ekspozīcijas iekārtošana renovētajā šķūnī ar multimediju risinājumiem un apmeklētāju iespējām aktīvi līdzdarboties (aust, adīt, tamborēt, piedalīties Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā u.c. aktivitātēs);

radošo darbnīcu izveidošana renovētajā šķūnī muzejpedagoģisko programmu nodrošināšanai;

meistarklases starp projekta partneriem - pīšana no salmiem, jostu vīšana, izšūšana, pīšana no klūgām, māla nodarbības, kokapstrādes meistarklase u.c.;

nemateriālā kultūras mantojuma  darbnīcas - podniecība, tradicionālais leļļu teātris;

kopējas aktivitātes Augšdaugavas - Poozerjes teritorijas etnogrāfiskā mantojuma izpētē;

kataloga izdošana par tekstīlijām  un tradicionālo podniecību Augšdaugavas - Poozerjes teritorijās;

starptautisku kultūras mantojuma festivālu organizēšana Daugavpils novadā, Braslavā un Polockā;

starptautiskās konferences “Materiālais un nemateriālais kultūras mantojums Augšdaugavas - Poozerjes teritorijā” organizēšana Naujenes Novadpētniecības muzejā.

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota kultūras mantojuma objekta pieejamība; pilnveidots materiāltehniskais nodrošinājums; paplašināts tūrisma pakalpojumu klāsts Daugavpils novadā; veicināta muzeja aktivitāšu starptautiskā apmaiņa; uzlabota cilvēkresursu un materiāltehniskā nodrošinājuma kapacitāte, atrisināta muzeja krājuma un eksponēšanas telpu trūkuma problēma.

Deputāts Valērijs Hrapāns nolika deputāta pilnvaras, darbu sāk Jānis Vagalis