Apstiprināts Investīciju plāns 2019.-2021. gadam

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināts Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju plāns 2019.-2021. gadam. Investīciju plāns tiek sastādīts uz trim gadiem, apkopojot visas ieceres un finansējuma iespējas, kas būtu nepieciešamas, lai ieplānotās darbības tiktu realizētas. Plānā tiek ietvertas gan tās prioritātes, kas īstenojamas tuvākajā laikā, gan arī tās, kuru īstenošana jāuzgaida. Likums paredz, ka vismaz reizi gadā Investīciju plāns ir jāaktualizē atbilstoši pašvaldības budžetam, atspoguļojot prioritārās vajadzības, ņemot vērā jau pieejamos līdzekļus vai tos, kas būs pieejami tuvākajā laikā. Investīciju plāns tapa sadarbībā ar pagastu pārvalžu un citu pašvaldības iestāžu palīdzību, lai varētu apkopot gan jau esošās vajadzības, gan arī tās vēlmes un idejas, kas izkristalizējušās konkrētajā teritorijā. Tās tika ietvertas Investīciju plānā, apkopojot iniciētās vajadzības un nozaru speciālistiem izvērtējot iesniegtās ieceres un idejas.

Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča norāda, ka Investīciju plānā ir apkopotas un izvērtētas visas pašvaldības aktualitātes un vajadzības, atspoguļojot tās problēmas, kas jārisina, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Sāpīgākās problēmas norāda uz pašvaldības materiāltehniskās bāzes un dzīvojamā fonda nolietojumu.

Izglītības jomā kā 1. prioritāte šogad izvirzīts mērķis profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes izveidošanai Medumu speciālajā pamatskolā, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Ŗūķītis” jumta siju nomaiņa un nostiprināšana, kā arī Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas telpu pielāgošana grupai no 1. līdz 2.gadus veciem bērniem Višķu pagastā.

Sociālo pakalpojumu jomā prioritāri plānots uzlabot dzīves apstākļus Sociālo pakalpojumu centrā "Pīlādzis" (Kalupes pagasts), Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana (Naujenes, Nīcgales, Višķu, Skrudalienas pagasts) un Naujenes bērnu nama vides uzlabošana. Veselības aizsardzības jomā iecerēts uzlabot pakalpojumu vidi Grīvas poliklīnikā.

Publiskajā pārvaldē – tehniskā aprīkojuma iegāde Demenes, Dubnas, Laucesas, Medumu, Naujenes, Kalkūnes, Līksnas, Sventes, Tabores un Vaboles pagastu pārvaldēm teritorijas apsaimniekošanas u.c. pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai, kā arī traktora ar aprīkojumu iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām. Mājokļu jomā – pašvaldības neizīrēto dzīvokļu atjaunošana un dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana.

Tāpat prioritāti plānos realizēt ieceri par Vaboles ciema attīrīšanas iekārtu dīķu tīrīšanu, Mirnija ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju (Laucesas pagasts), Medumu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā režīma uzlabošanu.

Kultūras jomā – datoru un grāmatu iegāde pagastu bibliotēkām, Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūve par bibliotēku Kraujas ciemā, Vecsalienas muižas parka atjaunošanas darbi, Salienas pagasta kultūras nama vides atjaunošana, Atbalsta programma kultūras pieminekļu īpašniekiem. Sportā - Daugavpils novada stadiona Višķu pagastā materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

Publiskajā ārtelpā - Silenes ciema ģimeņu atpūtas zonas “Ūdensrozes” izveidošana socializēšanās pieejamības nodrošināšanai un Daugavpils novada estrādes un stadiona kompleksa un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi.

Tāpat prioritāri izvirzīti vairāki darbi, kuru steidzamu risinājumu pieprasa Vides pārvalde - sanācijas veikšana objektam "Mazuta glabātava" Višķu tehnikumā, Invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošana novada teritorijā, objekta "Bijušā mazuta pārsūknēšanas stacija" atbrīvošana no naftas produktu atkritumiem (Kalkūnes pagasts), Vides aizsardzības pasākumu veikšana bijušajā Daugavpils pilsētas izgāztuve "Križi" (Kašatniki, Naujenes pagasts) un Vides aizsardzības pasākumu veikšana nekustamajā īpašumā "Biškrēsliņi" (Naujenes pagasts).

Jāatzīmē, ka tie darbi, kas apzīmēti ar 2. un 3. prioritāti tiks finansēti, ja būs iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondos vai citos finanšu avotos un instrumentos.

Jāatzīmē, ka šogad tiks uzsākts darbs pie jaunas Daugavpils novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes.

Deju ansambļa „Līksme” 50 gadu jubilejas koncerts „Dejot ir prieks”