Apstiprināti sociālie pakalpojumi Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā”. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, sociālie pakalpojumi  pieejami klienta dzīvesvietā un kas tuvināti ģimenes videi, kurus nosaka Sociālais dienests.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Sociālās palīdzības dienests nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
sociālā darba pakalpojums; aprūpes mājās pakalpojums; asistenta un pavadoņa pakalpojums; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā; psihologa pakalpojums; sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;      sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām sociālās rehabilitācijas institūcijā; dienas aprūpes centra pakalpojums pensionāriem un personām ar invaliditāti; sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem    traucējumiem; krīzes centra pakalpojums; specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem; grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem; specializētā transporta pakalpojums; higiēnas pakalpojumi; ģimenes asistenta pakalpojums.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Kalupē uzburs Ziemassvētkus