Apstiprināti sociālās palīdzības pabalsti Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 11. novembra sēdē tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā,” kuri nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību.

Saistība ar divu novadu apvienošanu 2022. gadā paplašinās pabalstu saņēmēju loks, kā rezultātā plānotie pabalsti sociālajai palīdzībai varētu palielināties par 71 090 eiro.

Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novada administratīvā teritorija.

Pamata sociālās palīdzības pabalsti ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts. Papildu sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsts krīzes situācijā un pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai (pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai un veselības aprūpes pabalsts).

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, kas tiek izmaksāts reizi mēnesī. To aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. Pabalsta aprēķināšanai garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summai tiek piemērots koeficients 1,5 sekojošiem mājsaimniecību veidiem: atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti. Minēto koeficientu nepiemēro mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī vai vienu reizi trijos mēnešos.

Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts gadījumā, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsta apmērs nepārsniedz vienu valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.

Noteikumos paredzēts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai un veselības aprūpes pabalsts. Bērna izglītības procesa nodrošināšanai ir paredzēts vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei 25 eiro vienam trūcīgas mājsaimniecības bērnam no piecu gadu vecuma, kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību gadu. Tāpat paredzēts pabalsts ēdināšanas apmaksai, ko piešķir Augšdaugavas novada trūcīgas mājsaimniecības bērnam, bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušajiem bērnam, kurš mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsta apmērs ir atbilstošs izglītības iestādes noteiktai ēdināšanas maksai, ņemot vērā faktisko apmeklējumu. Pabalsts tiek maksāts katru mēnesi.

Veselības aprūpes pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mājas apstākļos. Pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40 eiro apmēru. Šis pabalsts paredzēts arī briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes traucējumiem. Pabalstu briļļu iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40 eiro.

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Valsts svētku pasākumi Augšdaugavas novadā