Apbūves tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Žubītes”

Apbūves tiesību izsoles

Informācija par

Apbūves tiesības izsoles objektu – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4407 004 0175 3.1591 ha platībā

1.Apbūves tiesības piešķīrējs.Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310 juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils
2.Apbūves tiesības izsoles objekts.Nekustamā īpašuma “Žubītes” ar kadastra numuru 4407 004 0205, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4407 004 0175 3.1591 ha platībā, kas atrodas Ilūkste, Augšdaugavas novads.
2.1.Apbūves tiesības izsoles objekta apbūves tiesības mērķis.Būvēt un lietot inženierbūvi.
3. Apbūves tiesības izsoles objekta raksturojums: 
3.1.Veids, kadastra numurs, adrese, sastāvs, cita nomas objektu raksturojoša informācija.Nekustamā īpašuma “Žubītes” ar kadastra numuru 4407 004 0205, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4407 004 0175 3.1591 ha platībā, kas atrodas Ilūkste, Augšdaugavas novads, uz kuru nostiprinātas īpašuma tiesības Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615637 Augšdaugavas novada pašvaldībai
3.2. Apbūves tiesības izsoles objekta lietošanas mērķis.Objekta izmantošanas mērķis- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001), kas atbilst Ilūkstes novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai. Zemes vienības funkcionālā zona ir “Lauksaimniecības teritorija” (L1).
4. Izsoles veids.Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
5. Izsoles nosacītā apbūves tiesības gada maksa, kas ir arī apbūves tiesības izsoles objekta sākotnējā nosacītā apbūves tiesības gada maksa.EUR 1216.00  (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro 00 centi) bez PVN gadā.
6. Izsoles solis.EUR 121.60 (viens simts divdesmit viens euro 60 centi).
7. Iznomāšanas termiņš.30 gadi no līguma parakstīšanas brīža.
8. Apbūves tiesības izsoles objekta īpašie nosacījumi.1. Apbūves tiesība ir spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, tā izbeidzas pati no sevis līdz ar zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). 2. Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības trešajai personai. 3. Apbūves tiesību ieguvējam bez Augšdaugavas novada pašvaldības rakstiskas piekrišanas aizliegts apbūves tiesību atsavināt vai apgrūtināt. 4. Augšdaugavas novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē inženierbūvi 2 gadu laikā pēc apbūves tiesību līguma noslēgšanu. 5. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Augšdaugavas novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā. 6. Pēc apbūves tiesību līguma termiņa Objekts tiek atbrīvots no apbūves elementiem vai tie pāriet pašvaldības īpašumā. 7. Apbūves tiesību ieguvējam nedod tiesības atsavināt zemi ar pirmpirkuma tiesībām. Šo īpašumu var nodot atsavināšanai kopā ar ēkām, rīkojot atklātu izsoli.
9. Apbūves  tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, iesniedzamie dokumenti.Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz no 2022.gada 4.aprīļa līdz 2022.gada 8.aprīlim plkst. 15.00, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, 19. kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv. Iesniedzamie dokumenti noteikti apbūves tiesības izsoles noteikumos.
10. Reģistrācijas maksa.Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas jāiemaksā reģistrācijas nauda 5.00 EUR (pieci euro 00 centi), Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
11. Izsoles datums, laiks un vieta.Izsole notiks 2022.gada 12.aprīlī plkst. 11.00 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 1.stāvā, konferenču zālē.
12. Izsoles norises kārtība, apbūves tiesību līguma projekts.Izsoles norises kārtība ir noteikta apbūves tiesības izsoles noteikumos. Ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem apbūves tiesības izsoles objektam, t.sk. ar Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu projektu var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Īpašuma nodaļā, 19.kabinets.
13. Informācija par apbūves tiesības izsoles objektu un tā apskates vietu un laiku.  Informācija par apbūves tiesības izsoles objektu pieejama un ar to var iepazīties iepriekš sazinoties ar Īpašumu nodaļas vadītāju Inu Simanoviču, tālr. 65476739.
Augšdaugavas novada tūrisma objektu darba laiks Lieldienu brīvdienās