Aktualizētais Investīciju plāns paredz finansējuma piesaisti veselai virknei projektu

AKTUĀLI

Lai veicinātu novada teritorijas līdzsvarotu izaugsmi, kopš 2013.gada Daugavpils novada pašvaldība īsteno novada attīstības programmu. Novada attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums novada attīstībai līdz 2018.gadam. Programmā ir noteiktas četras galvenās, savstarpēji saistītās vidējā termiņa prioritātes: novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšana, kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā, ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes celšana, kā arī kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana. Konkrētas aktuālas aktivitātes un tām vajadzīgo investīciju kopums ir noteikts Programmas Investīciju plānā.

Kā preses konferencē pastāstīja Attīstības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja Olga Lukaševiča, Investīciju plāns tiek sastādīts uz trim gadiem, apkopojot visas ieceres un finansējuma iespējas, kas būtu nepieciešamas, lai ieplānotās darbības tiktu realizētas. Plānā tiek ietvertas gan tās prioritātes, kas īstenojamas tuvākajā laikā, gan arī tās, kuru īstenošana jāuzgaida.

Olga Lukaševiča: “Tiek analizētas arī finansiālās iespējas, vai mēs doto projektu varam īstenot ar pašvaldības līdzekļiem, vai piesaistot, piemēram, Eiropas fondu finansējumu, vai, sadarbojoties ar privātinvestoriem. Likums paredz, ka vismaz reizi gadā dotais Investīciju plāns ir jāaktualizē atbilstoši pašvaldības budžetam, atspoguļojot prioritārās vajadzības, ņemot vērā jau pieejamos līdzekļus vai tos, kas būs pieejami tuvākajā laikā. Tuvojoties jaunam budžeta gadam, tika pārskatīts arī novada investīciju plāns. Tajā noteiktās aktualitātes veidoja pamatu jauna 2017.gada pašvaldības budžeta sagatavošanai un apstiprināšanai. Ar aktualizēto Investīciju plāna versiju var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. Pēc ideju kvantuma vislielākais prioritāšu saraksts ir sadaļās, kuras skar kultūras jomu, publiskās ārtelpas (publiskie atpūtas laukumi, bērnu rotaļlaukumi, peldvietas, pastaigu takas, zivju resursu atjaunošana, u.c.) uzlabošanu. Tas parāda, ka investīciju plānā nozīmīgu vietu aizņem vietējo kopienu vajadzības un iniciatīvas. Vislielāko līdzekļu apjomu prasa tieši novada ceļu infrastruktūras uzlabošana un kultūras sfēra. Ievērojamas summas vajadzīgas arī izglītības iestāžu un sporta infrastruktūras pilnveidošanai, centralizētās siltumapgādes un citas publiskās pārvaldes tehniski nolietotās bāzes uzlabošanai. Lai sagatavotu kārtējās plāna izmaiņas, tika veikta aptauja, ar pagastu pārvalžu un citu pašvaldības iestāžu palīdzību iesaistot šajā procesā arī vietējās biedrības, draudzes un citas ieinteresētas struktūras, lai varētu apkopot gan jau esošās vajadzības, gan arī tās vēlmes un idejas, kas izkristalizējušās konkrētajā teritorijā. Tās tika ietvertas Investīciju plānā, apkopojot iniciētās vajadzības un nozaru speciālistiem izvērtējot iesniegtās ieceres un idejas. Līdzīgi pašai Attīstības programmai Investīciju plāns, kas ir tās sastāvdaļa, ir politisks dokuments, tas tika izskatīts komitejās un apstiprināts domes sēdē.”

Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” Daugavpils novada dome laika periodā no 2013. - 2016. gadam realizēja veselu virkni novada teritorijas ekonomisko izaugsmi veicinošu projektu. Tā pašvaldības funkciju izpildei augstākminētajā laika periodā ieguldītas investīcijas vairāk kā 30,3 miljoni eiro apmērā no pašvaldības budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī citiem finanšu avotiem un instrumentiem. Nākamajā periodā plānots piesaistīt investīcijas teju 14,5 miljoni eiro apmērā no Eiropas Savienības struktūrfondiem, citiem finanšu avotiem un instrumentiem.

Olga Lukaševiča arī minēja, ka pagājušajos gados lielākās investīcijas ieguldītas projektos izglītības nozarē. Tie ir 8 lielie skolu renovāciju projekti, kas īstenoti 2015. gadā, piesaistot ES fondu līdzekļus. Savukārt šogad vislielākos ieguldījumus prasīs ceļu infrastruktūras uzlabošanas projekti, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kā arī projekti kultūras un sociālās aizsardzības jomā. O.L. “Taču tas nenozīmē, ka visas ieceres tiks īstenotas tieši tādā veidā, jo katra situācija ir jāizvērtē individuāli - atbilstoši prasībām un iespējām. Tā ir trīs gadu vīzija, kā mēs to redzam.”

Izpilddirektore Vanda Kezika papildināja, ka ievērojama investīciju piesaiste no pašvaldības budžeta turpināsies arī izglītības jomā. Kā, piemēram, Vaboles vidusskolas sporta zāles pārbūve, Randenes pamatskolas telpu remonts un teritorijas labiekārtošana. Arī sociālajā jomā - Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” klientu dzīves apstākļu un Naujenes bērnu nama vides uzlabošana.

“Lielā mērā, balstoties uz investīcijām no pašvaldības budžeta, tiks īstenoti lieli ūdenssaimniecības attīstības projekti Nīcgales un Laucesas pagastā. Tāpat arī siltumtrašu uzlabošanas projekti jau ar ES un iedzīvotāju kapitāla piesaisti,”, tā O. Lukaševiča.

Olga Smane

Turpinās Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana viengadīgajās programmās