Aicinām dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības

AKTUĀLI

1995. gada 27. jūlijā stājās spēkā likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums), kas paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas 6 mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvokļu īpašnieki šo sapulci nesasauc un nenoslēdz pārvaldīšanas līgumu ar izraudzīto pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir  nodrošināt īpašuma pārvaldnieku, ko līdz šim Augšdaugavas novada pašvaldība ir darījusi, nododot dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu gan pagastu pārvaldēm, gan izveidotai pašvaldības aģentūrai “Višķi”, gan pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” un SIA “Ornaments”.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku kopība pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības, slēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku izvēlētu pilnvarotu personu – biedrību, fizisku personu vai arī kādu komersantu, kas nodrošina pārvaldīšanas pakalpojumu.

Pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizēto dzīvokļu īpašniekus pārņemt pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, izvēloties dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Tikai pēc dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespējams izvēlēties optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas veidošanu, samērojot to ar dzīvokļu īpašnieku maksātspēju, sniegto pakalpojumu saturu un kvalitātes nodrošināšanu, pārvaldāmās dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā. Ja dzīvojamo māju apsaimniekos pašvaldības noteiktais pārvaldnieks, dzīvokļu īpašnieku iespējas lemt par mājas apsaimniekošanu un ar to saistītajām izmaksām būs ierobežotas un lēmumi varēs tikt pieņemti bez dzīvokļu īpašnieku kopības dalības. Savukārt pārņemto māju īpašniekiem būs iespēja iesaistīties un kontrolēt mājas pārvaldīšanas procesu, operatīvi organizēt nepieciešamos remonta darbus, uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru, lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem un publiskās vides labiekārtošanai nepieciešamo uzkrājumu veidošanu, piedalīties dažādos līdzfinansējuma projektos, kā arī ņemt aizņēmumu mājas atjaunošanai un renovācijai un veikt citas kopīgi plānotas darbības.

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona- Pārvaldnieks iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai iesniegumu un pievienotos dokumentus (Pārvaldīšanas līgums, Kopsapulces protokols, balsošanas lapa, uzaicinājums uz kopsapulci, u.c.) ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Gadījumā, ja visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi pieder vienam īpašniekam, īpašnieks iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai tikai iesniegumu un īpašumtiesību apliecinošu dokumentu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas vecāko speciālisti mājokļu jautājumos Viktoriju Kesarevu, tālr. 65422281, speciālisti mājokļu jautājumos Janīnu Kurmi, tālr. 65447862.

Sventes pagasta svētki