Aicina piedalīties akordeonistu – solistu konkursā „Naujene – 2021″

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina ņemt dalību XVIII starptautiskajā akordeonistu - solistu konkursā „Naujene – 2021". Konkurss norisināsies no 12. līdz 14. aprīlim. Konkursa dalībnieku noklausīšanās notiks attālināti, vērtējot video ierakstus. Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi ar mērķi atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus, popularizējot akordeona spēli. Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, talantīgo akordeonistu sacensības ir ļoti populāras gan Latvijas, gan ārzemju mūzikas mācību iestāžu audzēkņu vidū.

Prasības video ierakstam Dalībnieki aizpilda Pieteikuma veidlapu un norāda saiti uz video ierakstu YouTube platformā. Video ieraksts ir jāielādē YouTube platformā (ar publisku pieeju), video ieraksta nosaukumā raksta “Naujene 2021” –  klase/kurss, Vārds, Uzvārds. Video ieraksta aprakstā jānorāda programma. Nedrīkst sūtīt ierakstus no citiem konkursiem, ierakstam jābūt labā audio un video kvalitātē. Video ierakstam ir jābūt vienotam, nerediģētam.

Dalības noteikumi: Dalības maksa:

NOLIKUMS

Konkursa žūrija

Jurijs Rižovs 1978. gadā absolvējis Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas doc. A. Baikas akordeona klasi. Stažējies  Gņesinu mūzikas vidusskolā Maskavā. No 1971. gada strādā par akordeona spēles pedagogu Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā un no 1998.gada strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Docents. Daudzi studenti un audzēkņi ieguvuši nozīmīgus panākumus starptautiskajos konkursos un festivālos.

Darbojas dažādu konkursu žūrijās, vada lekcijas un meistarklases Latvijā un ārvalstīs. No 1996. gada līdz 2000. gadam sadarbojās ar dziedātāju Mariju Naumovu koncertprojektos. No 1997. gada līdz 2005.gadam organizators un dalībnieks A. Pjacollas mūzikas koncertprogrammās.  No 2002. gada līdz 2005. gadam piedalās koncertos ar grupu "Cafe de Musette".

 Jurij Rizhov is graduated from the Lithuanian Music Academy of  Music and theatre the class of  doc. A. Baika in 1978. Had an internship of the Gnesina High school in Moscow. From 1971 is working as an accordion pedagogue in the Jazeps Medins Music High school and from 1998 is working at the Jazeps Vitols Latvian Music academy.Many of his students have won significant awards at various competitions and festivals.

Jurij is a member of many scoring comities and gives lectures to students in Latvia and other countries. From 1996 to 2000 worked with the singer Marija Naumova in many concert projects. Worked on organization of  Astor Piazzolla music concert programs from 1997 to 2005. Took a part in “Café de Musette” concerts in 2002 to 2005.

Ričardas Sviackevičius  absolvējis Viļņas Valsts konservatoriju. 1984. gadā stažējās  Ļeņingradas konservatorijā, 1986. gadā – Kijevas konservatorijā. Līdz 2014. gadam bija Lietuvas Mūzikas akadēmijas profesors, Akordeona spēles nodaļas vadītājs, bet līdz 2010. gadam - Lietuvas akordeonistu asociācijas vadītājs. Ričardas ir Nopelniem bagātais Lietuvas Republikas pedagogs, Lietuvas akordeonistu asociācijas dibinātājs, Starptautiskās akordeonistu konfederācijas dalībnieks (CIA).Profesors. Jaunas mūzikas skolas direktors Viļņā. Vairākkārt piedalījās žūrijas darbā starptautiskajos konkursos.

Ričardas Sviackevičius (Lithuania) is a graduate of Vilnius State Conservatory, had an internship of Leningrad and Kiev Conservatory. Until 2014 Ričardas is a professor of Lithuanian Music Academy, in change of accordion section class. Until 2010 Ričardas is the founder and president of Lithuanian Association of Accordionists.

Is also a chair of Baltic console of accordionists, also member of international accordionists conference. Many times was a member of a home and international competition juries.

Founder and Artistic Director of Lithuanian Chamber Accordionists and Vilnius Accordionists Orchestra, which are laureates of many competitions in Europe. Ričardas is a Director of Vilnius New Music school.

Nikolajs Sevrjukovs –Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagāts artists. Starptautisko konkursu laureāts. Baltkrievijas Akordeonistu asociācijas priekšsēdētājs. Baltkrievijas Valsts Mūzikas akadēmijas profesors. No 1981. gada līdz 2011. gadam bija Baltkrievijas Valsts Mūzikas akadēmijas Akordeona spēles katedras vadītājs.

Kā solists sniedza aptuveni 2000 solokoncertus.

Nikolaj Sevriukov (Belarus) – Nikolaj Sevriukov is a national Belarusian artist and a laureate of international competitions.

He is a chair of Belarusian Association of bayanists and accordionists, Belarusian State Academy of Music professor.  From 1981 to 2011 was a head of the bayan department at the Belarusian State Academy of Music.

In his career he has conducted over 2000 concerts.

Henn Rebane ir viens no izcilākajiem akordeona spēles māksliniekiem Igaunijā. Absolvējis Igaunijas Mūzikas akadēmiju.  Kopš 1980 gada devies koncertturnejās uz dažādām valstīm – Zviedriju, Somiju, Ungāriju, Portugāli, Japānu un Indiju. Organizējis dažādus akordeona spēles festivālus Igaunijā, strādājis starptautisko žūriju sastāvā. Tagad darbojas kā brīvmākslinieks un strādā par lektoru.Pasniedz akordeonu Viimsi Mūzikas skolā.

Henn Rebane is undoubtedly one of the most outstanding accordion players in Estonia. He is graduated Estonian Academy of Music Since 1980 he has been making tours in several countries: Sweden, Finland, Hungary, Portugal, Japan and India. He has organized several Accordion Festivals in Estonia, participated in the work of the international juries. At the present time he is working as a free-lance musician and lector.

Ludmila Razuvajeva – akordeona spēles skolotāja izglītības iestādē “Valsts izglītības pārvaldes “Grodņas pilsētas J.V.Semeņako 1.Bērnu mūzikas skola””

Ludmila Razuvajeva tiek apbalvota ar Valsts prezidenta godalgu “Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātais skolotājs”.

Ludmila Razuvajeva – accordion games in the teacher's educational institution “J.V.Semanako 1 of the State Education Administration”. Children's School of Music. L.Razuvajeva is awarded the “rich teacher on the merits of the Republic of Belarus”.

Romans Žbanovs –starptautisku bajānu konkursu laureāts, GrandPrix un Trofeja Mira balvas ieguvējs, krievu- franču asociācijas “SANCYBERIE” prezidents,Beļģijas Karaliskās Konservatorijas profesors,  Apbalvots ar medaļu par Starptautisko krievu un franču sakaru nostiprināšanu. Aktīvi nodarbojas  ar pasākumu mūzikas izpildītājiem attīstību Krievijā, Beļģijā, Francijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē, Gvadelupā, Polijā, Rumānijā.

Roman Jbanov- winner of international baymen contests, Grand Prix and Trophy Mir Award, president of the Russian-French association SANCYBERIE, Professor of the Royal Conservatoria of Belgium, Medal for the Strengthening of |International Russian and French Relations. Active activity in the development of events for music performers in Russia, Belgium, France, Spain, Italy, Portugal, Guadeloupe, Poland, Romania.

Dominik Emorine - akordeoniste, pedagoģe un komponiste, pašlaik pārstāv franču akordeonu/bajānu sieviešu personā. Dominik Emorine – viena no populārākajiem Francijas bajānistiem, kā arī komponiste, estrādes orķestra vadītāja un soliste. Pasaulē  ir arī pazīstama ne tikai kā koncertējošs mūziķis, bet arī kā pedagogs, Žaka Morne starptautiskā bajāna centra profesore  un starptautisko meistarklašu organizētāja La Burbula pilsētā (Francija).

Dominik Emorine, acordeonist, pedagogist and composer, currently represents the French accordión/bayan in women's persona.

Dominik Emorine, one of the most popular French acordeonist, as well as a composer, head of the artworking orchestra and solist. The world is also known not only as a concert musician, but also as an educator, Jacques Morne Professor of the International Bajan Centre and an international masterclass in the town of La Burbula (France).

Eduards Gabnys ir dzimis Paņevežā (Lietuva) 1952. gadā. Mūzikas apmācību uzsāka dzimtajā pilsētā, turpināja mācības pie profesora A. Baika Viļņas konservatorijā, kuru ar izcilību absolvēja 1976.gadā. No 1983. gada līdz 1986. gadam izglītību papildināja P. Čaikovska vārdā nosauktajā Ukrainas Valsts Mūzikas akadēmijā pie profesoriem N. Davidova un N. Rizola. No 1994. gada strādā par Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas prorektoru. E. Gabnys ir Nacionālās akordeonistu asociācijas mākslinieciskais vadītājs un starptautisko konkursu un festivālu organizators.

Pašlaik viņš ir Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas profesors.

Eduardas Gabnys was born in Panevezys (Lithuania) in 1952. He started to study music in his native town, continued studying it in the Vilnius conservatoire. In 1976 he graduated from the Lithuanian Music Academy - from the grade supervised by the professor A. Baika. From 1983 till 1986 he was educated in P. Tchaikovsky Ukrainian National Music Academy under the direction of professors N. Davydov and N. Rizol. At present E. Gabnys successfully combines concert activity with teaching as is a professor of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Vladimirs Ušakovs– ir starptautisko konkursu laureāts , atskaņotājmākslinieks, komponists, skaņdarbu pārlikumu un aranžējumu autors, mūzikas producents, vairāku muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs, izveidojis nošu krājumus akordeonam.

Vladimir Ushakov - The laureate of the international competitions, musician and composer, the author of the music and arrangement, producer,  the participant of various musical projects, publishing methodical works for accordion.

Artūrs Noviks ir plaša redzesloka akordeonists ar aktīvu darbību dažādos mūzikas virzienos. Starptautisko konkursu un festivālu laureāts. Kopš 2014. gada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, 2016. gada - akordeona spēles pedagogs Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā. Dažādos projektos muzicējis  ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, LNSO stīgu kvartetu, Latvijas Radio kori, Sinfonietta Riga, Kamēr-pūtēju orķestri Rīga. Ansambļa “Altera Veritas un Tango sin Quinto” dalībnieks. Sadarbojies ar Latvijā populāriem skatuves māksliniekiem.

Arturs Noviks is a wide-ranging accordionist and taking part in activities in various musical directions. Participant of international competitions and festivals. Since 2014. lecturer of Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Since  2016. - accordion teacher at Jāzeps Mediņš Riga 1st Music School. He has performed in various projects with Latvian National Symphony OrchestraLNSO String QuintetSinfonietta RigaLatvian Radio Choir, choir “ Kamēr” ... Brass Band “ Riga”. Member of ensemble Altera Veritas and Tango Sin Quinto. Collaborated with popular stage artists in Latvia.

Dr hab. Ričards Žoledzievski, prof. AMKL

Akordeona un pūšaminstrumentu katedras, sitaminstrumentu nodaļas vadītājs, Karola Lipinska Vroclavas mūzikas akadēmijā.

Studējis Bernes Mākslas Universitātē, iegūstot maģistra grādu. Ieguvis muzikālās mākslas doktora grādu Karola Lipinska Vroclavas mūzikas akadēmijā. Ričards Žoledzievski uzstājās Eiropā, Āzijā, Ziemeļamērikā. Kā solists bieži sadarbojas ar daudziem Eiropas orķestriem, uzstājoties prestižajās filharmonijās un koncertzālēs Austrijā, Beļģijā, Balkrievijā, Kanādā, Kazahstānā, Latvijā, Nīderlandē, Polijā un Ukrainā.

Piedalījies dažādos Eiropas radio un televīzijas ēteros, kā arī ierakstījis CD, iekļautot mūsdienu skaņdarbu pirmatskaņojumus.

Ričards Žoledzievski sniedza vairākas lekcijas par mūsdienu saksofona spēlēšanas tehniku mūzikas universitātēs Austrijā, Baltkrievijā, Igaunija, Somijā, Vācijā, Izraēlā, Kazahstānā, Polijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā, Slovākijā, Zviedrijā, Šveicē un ASV.

Ričards Žoledzievski ir komponists un aranžētājs, ir daudzu starptautisko konkursu žūrijas loceklis Eiropā un Āzija.

Dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL

Head of the Accordionand Brass Instruments, Percussion Department at the Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw in Poland.

He studied at KonservatoriumfürMusik und Theater Bern – Hochschule der Künste Bern in Switzerland. He obtained a degree of doctor of musical art at the Karol Lipiński Academy of Music in Wroclaw in Poland and then earned habilitation there. He performed many concert tours in Europe, Asia and North America. As a soloist, he gave concerts with outstanding orchestras performing in philharmonics and renowned concert halls in Austria, Belgium, Belarus, Canada, Kazakhstan, Latvia, Netherlands, Poland and Ukraine. He participated in many recordings for radio and television stations in Europe as well as recordings of CDs, including many premieres of contemporary compositions. RyszardŻołędziewski gave numerous lectures at international symposia and master classes at music universities in Austria, Belarus, Belgium, Estonia, Finland, Germany, Israel, Kazakhstan, Poland, Netherlands, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and USA. He is the author of many compositions, arrangements and publications in Polish and in English. He is a juror of national and international music competitions in Asia and Europe.

Akcija „Rādi, ka neradi lieku!” aicina jauniešus domāt par aprites ekonomiku