Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Adrese

Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Direktore

Inga Zviedrāne

Tālrunis

65462175

e-pasts

info@zvanins.lv

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" moto:

"Šis mazais cilvēks ir man uzticēts,
Un nejautājiet man par pienākumiem citiem" (Ā. Elksne)

Izglītības iestādes  misija - Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo - Brīvs no aizspriedumiem, tolerants, empātijas pilns, motivēts un aktīvs bērns, kurš  nebaidās no izaicinājumiem un nezināmā, jo ir pārliecināts par sevi un savām spējām.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, atbildība.

Izglītības iestādes pamatmērķis - Vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti. 

Ilūkstes PII "Zvaniņš" šodien:

  • Iestāde strādā  katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz 18.00. Trīs reizes dienā tiek organizēta bērnu ēdināšana.
  • Darbojas deviņas grupas, kuras 2021./2022. m. g. apmeklē 160 bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
  • Tiek īstenota Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētā Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111.
  • Mācību valoda - latviešu.
  • Iestādē darbojas 19 pedagoģiskie darbinieki (t. sk. metodiķi, grupu skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, angļu valodas skolotāja, logopēds), 19 tehniskie darbinieki.