PROJEKTS „SPECIĀLISTU PIESAISTE DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI”

Projekta apraksts

Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 Vienošanās Nr.: 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 Fonds: Eiropas Sociālais fonds Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums: Cilvēkresursi un nodarbinātība Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Kopējās izmaksas: 23 000 LVL Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums: Nav nepieciešams ESF finansējums: 23 000 LVL Projekta mērķis: Paaugstināt Daugavpils novadu pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī Galvenās aktivitātes: Piesaistīt 3 speciālistus: sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, telpiskās attīstības plānotājs, juriskonsults Projekta realizācijas laiks: 24.11.2010.-31.12.2012. Projekta koordinators, kontaktinformācija: Projekta vadītāja: Olga Lukaševiča Tālr. 65476882, olga.lukasevica@dnd.lv Turpinās projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” Jau gandrīz pusgadu 3 jauni speciālisti palīdz novada domei tikt galā ar liela novada ikdienas problēmām. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai " (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) Daugavpils novada pašvaldībai izdevās uzlabot savu administratīvo kapacitāti un izmantot 3 piesaistīto speciālistu pakalpojumus: • telpiskās attīstības plānotāja (Juris Uļjans), • juriskonsulta (Viktorija Lasija) • un sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem (Rita Beļska). Vai grūti strādāt pašvaldībā? Vai novada pašvaldība būs ieguvējs šī projekta īstenošanas rezultātā? Mēs pajautājām par to pašiem speciālistiem un viņu priekšniekiem. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Daugavpils novada dome turpina Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 100% finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084/099, ieviešanu. Tā mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta ietvaros tika piesaistīti trīs jauni speciālisti: telpiskās attīstības plānotājs (prof.kods 2164 08) Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļai, juriskonsults (prof.kods 2619 01) Lietu pārvaldes Juridiskajai daļai un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (prof.kods 2635 03) Daugavpils novada Sociālajam dienestam, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā. Projekta budžetā ir paredzēti līdzekļi arī piesaistīto speciālistu apmācībai - apmācību kursu/semināru apmeklēšanai vienu reizi gadā. Lai izvēlētos piemērotu darba aprīkojumu, tika veikta tirgus izpēte. Kā piemērotākais tika atzīts SIA „IT Atbalsts” piedāvājums biroja tehnikas nomāšanai telpiskās attīstības plānotāja darba vietas aprīkošanai, par ko tika noslēgts Līgums par datortehnikas nomu uz projekta darbības laiku. Projekta realizāciju ir plānots pabeigt 2013.gada janvārī. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai " (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) jau gandrīz gadu trīs jauni speciālisti palīdz Daugavpils novada domei tikt galā ar plašiem pašvaldības darbiem: Juris Uļjans, telpiskās attīstības plānotājs: tiek veikta pašvaldības ceļu infrastruktūras, ietekmes uz vidi monitorings Naujenes, Tabores un Vecsalienas pagastu teritorijas plānojumiem, novada teritorijas aizsargjoslu digitalizācija un grafiskā attēlošana, novada skolu apkalpošanas zonu iezīmēšana, novada apdzīvojuma centru un augsnes vērtības digitāli grafiskās bāzes formēšana. Viktorija Lasija, juriskonsulte: sakārtota jau 10 pašvaldības iepirkumu dokumentācija, tiek veikta iepirkumu procedūru organizatoriskā darbība. Rita Beļska, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem: sastādīta novada riska ģimeņu datu bāze, sagatavoti rehabilitācijas plāni 41 riska ģimenei, tiek veikta augsta riska ģimeņu ar bērniem apsekošana dzīves vietā, tikšanās ar klientiem sociālajā dienestā, sniegtas konsultācijas, informācija, iekārtotas klientu lietas, 10 vardarbībā cietušie bērni tika nosūtīti uz sociālo rehabilitāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas institūcijā, 8 bērniem ir nodrošināta sociālā rehabilitācija dzīves vietā. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Turpinot Daugavpils novada domes Eiropas Sociālā Fonda 100% finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084/099) realizāciju, projekta ieviešanas grupa paziņo, ka saskaņā ar projekta grafiku, savu darbu projektā beidza Viktorija Lasija, kura kopš 2011. gada 1.februāra strādāja Daugavpils novada domē par juriskonsulti. Pati Viktorija šādi novērtē savu darba pieredzi Daugavpils novada domē: “Darbs kopumā patika. Darbs bija interesants, tomēr ļoti atbildīgs - daudz jāzina un daudz jāmācās. Uzskatu, ka Daugavpils novada dome ir ideāla vieta, lai iegūtu pieredzi, lai attīstītu un pilnveidotu savas zināšanas gan publisko iepirkumu, gan juridisko jautājumu jomā. Labi ir tas, ka daudzas no darba laikā iegūtajām zināšanām var pielietot pēc tam tālāk dzīvē un praksē. Īpašu vārdu gribu teikt par kolēģiem, jo kolēģi ir ļoti jauki, izpalīdzīgi un saprotoši, turklāt spēcīgi un gudri darbinieki.” Viktorija Daugavpils novada domi nepamet pavisam – viņa veiks juriskonsulta pienākumus Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” (Nr.LBB-1-090). Paldies Viktorijas par jau veikto darbu un, lai veicās arī turpmāk! Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – līdz 2013.gada 31.janvārim. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Projekta ieviešanas grupa Tālr. 65476882 Mūsdienās sociālais darbs nav no vieglākajiem, it īpaši mūsu Latgales pierobežas apstākļos. Bet kas tieši jādara, piemēram, sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem? Par to palūdzam izstāstīt Ritu Beļsku, kura, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai " (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ), jau vairāk par gadu palīdz mūsu Daugavpils novada pašvaldībai risināt sociālās problēmas: „Sociālais darbinieks sniedz individuālas konsultācijas, veic intervijas ar ģimeni, motivē un iedrošina ģimenes līdzdarboties un patstāvīgi risināt problēmas, sniedz nepieciešamo informāciju un emocionālo atbalstu, palīdz attīstīt nepieciešamās prasmes konfliktsituāciju risināšanai, bērnu audzināšanai u.c., lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju, kā arī tiek iesaistīti citu institūciju un organizāciju speciālisti atbalsta sniegšanā ģimenei. Bērniem no sociālā riska ģimenēm tiek nodrošināti nepieciešamo speciālistu pakalpojumi un sociālā rehabilitācija, tiek veikta nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē, kā arī ievietošanai audžuģimenē. Nozīmīgi ir apsekojumi ģimeņu dzīvesvietā, kas nodrošina iespēju novērtēt klienta sadzīves apstākļus, kā arī novērot viņa izturēšanos un komunikāciju ar ģimenes locekļiem klientam ierastā vidē. Vidēji mēnesī tiek apsekotas 14 ģimenes dzīvesvietā. Tas tiek veikts sadarbībā ar pagastu sociālajiem darbiniekiem. Katrai ģimenei tiek izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, noteikti konkrēti uzdevumi. Augsta riska ģimenēm ar bērniem tiek veikts risku novērtējums, sociālās situācijas un apstākļu izvērtējums. Sociālā gadījuma risināšanas procesā notiek sadarbība ar citām institūcijām un speciālistiem – bāriņtiesu, psihologu, bērnu tiesību aizsardzības inspektori, policiju, izglītības iestādēm, krīzes centriem. Nepieciešamības gadījumā piedalos bāriņtiesas sēdēs, atzinumu sagatavošanā, nepieciešama arī dalība apgabala tiesas sēdēs. Visbiežāk konstatētās sociālās problēmas ir vardarbība ģimenē, krīzes situācija, saskarsmes problēmas starppersonu komunikācijā, sociālo prasmju trūkums, nodarbinātības problēmas, kā arī pieaug dažādu atkarību izraisošo vielu lietošana. Savukārt, bērniem visbiežāk cieš no vardarbības ģimenē no pieaugušo puses, neatbilstošiem sadzīves un mājokļa apstākļiem, saskaras ar grūtībām mācīšanās, periodiski kavējumi skolu. Lielākā daļā gadījumu tiek izveidota strapprofesionāļu komanda, kur esmu sociālā gadījuma vadītāja. Risinot šos gadījumus ir nepieciešams objektīvi novērtēt situāciju, lai pareizi izstrādātu katram profesionālim darba pienākumus. Strādājot ar riska ģimenēm un ar bērniem, ir jāsastāda rehabilitācijas plāni. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta augsta riska ģimenēm, t.i. kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, kuras nonākušas konfliktsituācijās, kurās bērni neapmeklē skolu, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi, tiek pamesti novārtā, kuras nonākušas krīzes situācijās, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir cietis no vardarbības, kurās ir atkarību izraisošo vielu lietošana, kurās vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības. Šobrīd Sociālā dienesta uzskaitē ir 102 augsta riska ģimenes. Pēdējā gada laikā palielinājās vardarbības gadījumu skaits ģimenēs. 2011.gadā sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem saņēma 17 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām. Bet šogad 5 mēnešu laikā sociālo rehabilitāciju jau ir saņēmuši 8 vardarbībā cietušie bērni. Veicot analīzi, redzams, ka augsta riska ģimeņu skaits palielinās. Ļoti pozitīvi ir tas, ka sociālā darba rezultātā vairākās ģimenēs situācija ir uzlabojusies, taču vietā nāk jaunas ģimenes, līdz ar to pieaug sociālā darbinieka slodze. Nākas saskarties ar sarežģītām sociālām problēmām, kuras jārisina nekavējoties. Lai nokļūtu līdz ģimenēm attālos novada pagastos sociālam darbiniekam ir nepieciešams ilgs laiks. Darba apjoms ir liels, jo novada teritorija ir liela – 19 pagasti. Jūtami trūkst laika, kā arī profesionāļu šīm darbam. Lielu laiku aizņem pārbraucieni un tikšanās ar speciālistiem, lai apkopotu rezultātus. Tātad sociālajam darbiniekam mūsu novadā ir liels gan fiziskais, gan emocionālais slogs. Bet šīs darbs ir ļoti vajadzīgs. Un katrs, pat ļoti neliels, panākums sniedz lielu gandarījumu. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Telpiskās attīstības plānošana ir samērā jauna joma Latvijā, kura ieņem arvien lielāku nozīmi pašvaldības dzīvē. Bet ar ko nodarbojas telpiskās attīstības plānotājs? Par to palūdzam izstāstīt Juri Uļjanu, kurš, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai " (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ), jau vairāk par gadu palīdz mūsu Daugavpils novada pašvaldībai izstrādāt novada plānošanas dokumentus: „Strādājot par telpiskās attīstības plānotāju, jāpēta, jāanalizē, jāmodelē novada telpiskos, sociālos, ekonomiskos, demogrāfiskos datus, to visu apkopojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Telpiskās attīstības plānotājam ir jāskaidro zemes izmantošanas datus, kā arī jāprot rast kompromisu starp vairākiem kādas konkrētas teritorijas attīstības redzējumiem. Viens no lieliem darbiem, pie kā pašlaik strādā Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa, ir novada teritorijas plānojuma izstrādāšana. Es galvenokārt  strādāju pie teritorijas plānojuma grafiskās daļas sagatavošanas. Teritorijas plānojums noteiks novada teritorijas konkrētu izmantošanu uz 12 gadiem. Mans uzdevums ir attēlot novada attīstības perspektīvu grafiskā veidā, izmantojot specializētu kartogrāfijas datorprogrammu. Tas ir ļoti atbildīgs un laikietilpīgs darbs, kas prasa pacietību un prasmi koncentrēties. Saskaņā ar likumdošanu, lai parādītu un nodalītu konkrētu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu tajās atļauto izmantošanas veidu, pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas funkcionālo zonējumu. Daugavpils novada gadījumā tas prasa augsti radošu pieeju. Jo pašlaik ir izveidojusies situācija, ka novadā darbojas 19 dažādi teritorijas plānojumi, kuri nesniedz kopējo priekšstatu par novada teritoriju. Maz palīdz arī normatīvie dokumenti. Kopš 2011. gada nogales ir stājies spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums, kurš atspoguļo jaunu pieeju plānošanas procesam. Bet nākas saskarties, ar to ka likums ir stājies spēkā, bet attiecīgie likumam pakārtotie normatīvie akti vēl ir izstrādes procesā.” Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Lai sekmētu efektīvas publiskās pārvaldes veidošanai, projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” ietvaros no 2011.gada februāra darbam Daugavpils novada pašvaldībā bija piesaistīti trīs jauni speciālisti - telpiskās attīstības plānotājs, juriskonsults un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem. Jaunpieņemtie darbinieki sniedza ievērojamu ieguldījumu Daugavpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanā. Projekts vēl nav beidzies, bet pateicoties speciālistu aktīvajam darbam, gandrīz visi ieplānotie rezultāti ir sasniegti, daži ir pat pārsniegti: ·   izstrādāts novada teritorijas plānojums, ·   organizēta novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma procedūra, ·   veikts 3 novada pagastu teritorijas plānojumu ieviešanas ietekmes monitorings, ·   organizētas 18 publisko iepirkumu procedūras novada pašvaldības projektu ieviešanas vajadzībām, ·   sastādīta novada riska ģimeņu datu bāze, ·   sastādīti 70 novada riska ģimeņu rehabilitācijas plāni. Projekts paredz arī piesaistīto speciālistu kvalifikācijas celšanu. Bet jaunie darbinieki izmantoja daudz vairākas iespējas, neka to piedāvāja projekts, kopumā apmeklējot 12 seminārus. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši.Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai " (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) pēdējo divu gadu laikā trīs jauni speciālisti palīdzēja Daugavpils novada domei tikt galā ar plašiem pašvaldības darbiem: Juris Uļjans, telpiskās attīstības plānotājs, Viktorija Lasija, juriskonsulte, Rita Beļska, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem. Līdz ar janvāri projekts beigsies. Līdz ar to beigsies arī Eiropas Savienības finansējums projekta ietvaros piesaistīto darbinieku atlīdzības nodrošināšanai. Bet rezultatīvs jaunu speciālistu darbs ir novērtēts. Rita un Juris turpinās strādāt Daugavpils novada pašvaldībā. Saskaņā ar projekta nosacījumiem Viktorijai varēja nostrādāt Daugavpils novada domē 12 mēnešus. Bet pēc šī termiņa beigām viņa vēl 11 mēnešus bija iesaistīta Daugavpils novada pašvaldības pārrobežu projektu iepirkumu organizēšanā. Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai" mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks - 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401. Projekta ieviešanas grupa Tālr. 65476882 Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 Vienošanās Nr.: 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 Fonds: Eiropas Sociālais fonds Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums: Cilvēkresursi un nodarbinātība Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Kopējās izmaksas: 23 000 LVL Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums: Nav nepieciešams ESF finansējums: 23 000 LVL Projekta mērķis: Paaugstināt Daugavpils novadu pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī Galvenās aktivitātes: Piesaistīt 3 speciālistus: sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, telpiskās attīstības plānotājs, juriskonsults Projekta realizācijas laiks: 24.11.2010.-31.12.2012. Projekta koordinators, kontaktinformācija: Projekta vadītāja: Olga Lukaševiča Tālr. 65476882, olga.lukasevica@dnd.lv

„DIENVIDLATGALES LAUKU PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA EKONOMISKĀ RAKSTURA PROJEKTU IDENTIFICĒŠANĀ UN IZSTRĀDĒ”