KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ”

Projekta apraksts

Projekta Nr.: KPFI-15.2./14
Finansējuma saņēmējs:Špoģu mūzikas un mākslas skola
Projekta īstenošanas laiks: 16.12.2013.-30.06.2014.
Projekta budžets:
kopējas izmaksas EUR 170 745,

attiecināmās izmaksas EUR 157 661,

KPFI finansējums 34.52% EUR 54 425, līdzfinansējums 65.48% EUR 103 236

Projekta aktivitātes: Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija

Plānotais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums:vismaz 23119.27 kg CO/gadā
Informācijai:

Guna Smelcere, projekta vadītāja 65476882, guna.smelcere@dnd.lv

PROJEKTS „SPECIĀLISTU PIESAISTE DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI”