Pēcpusdienas tikšanās “Gardākais ievārījums”

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

14:00

21.09.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde