Zemes vienība (starpgabals) “Sprīdīši” Kalkūnes pagastā

Izsoles

23. maijā plkst. 11:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Sprīdīši” ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0455 0.49 ha platībā, kura atrodas Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta sādžas Romaniški tuvumā, ~7 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra. Objekta sākotnējā cena – EUR 626,00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

Akordeonistu – solistu konkursā “Naujene 2017” triumfēja Baltkrievija, Latvija, Krievija un Serbija