Višķu pagastā godināja labākos darba darītājus

AKTUĀLI

Lāčplēša diena, valsts proklamēšanas svētki novembra mēnesi ir iekrāsojuši patriotiskās krāsās un noskaņās.  Kurš gan var izmērīt, cik 18. novembris ir lieli svētki? Pasakot vārdos, ka tas ir liels notikums, neko īpaši neizsaka, bet tā uguntiņa mūsos, kura uz āru redzama tikpat kā nav, ir ļoti svarīga katram. Patriotisms nāk no ģimenes, to iemācīt ar grāmatu palīdzību nevar, jāmāca ar piemēru un attieksmi, lai jau bērnībā mazais cilvēciņš justu, ka "Latvija ir svēta vieta", ka tā ir Dieva dāvināta zeme, kurā mēs esam dzimuši. 16. novembrī Višķu pagasta iedzīvotāji, ciemiņi un pašdarbnieki tikās pagasta sabiedriskajā centrā, lai piedalītos svinīgajā pasākumā un  svētku koncertā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai "Es mīlu Latviju savu".

Pirms svinīgā pasākuma Latvijas Republikas Zemessardzes karavīri jauniešiem pastāstīja par iespējām dienēt Latvijas armijā, jaunieši varēja iepazīties ar karavīra ekipējumu un ieročiem. Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms apsveica Višķu pagasta iedzīvotājus un ciemiņus valsts svētkos un pateicās par visu to labo, ko cilvēki dara Latvijas, Daugavpils novada un Višķu pagasta labā. Svinīgajā pasākumā godināja cilvēkus, kuri ar darbu, talantu, profesionalitāti, attieksmi sniedz savu vērtīgu artavu, nozīmīgu ieguldījumu pagasta, novada un Latvijas valsts veidošanā un stiprināšanā.

Ar atzinīgiem vārdiem un ziediem tika sveikti iedzīvotāji , kuri saņēmuši Daugavpils novada Atzinības rakstu: Jānis Jonāns Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas zakristiāns Daugavpils novada domes atzinības rakstu saņēmis  par mūža ieguldījumu baznīcas draudzes garīguma stiprināšanā un priekšzīmīgu zakristiāna pienākumu pildīšanu; Agate Jermaļonoka Višķu pagasta sieviešu vokālā ansambļa "ANIMA CORDE" vadītāja novada atzinības rakstu saņēmusi par dziedāšanas tradīciju popularizēšanu Daugavpils novada kultūrvidē un radošu ieguldījumu vokālā ansambļa darbībā; Marija Umbraško skolotāja, Dubnas pagasta folkloras kopas "Atzola" vadītāja novada  atzinības rakstu saņēmusi par nozīmīgu māksliniecisko ieguldījumu latviešu tautas folkloras saglabāšanā un popularizēšanā. AS "Latgales bekons" valdes priekšsēdētāja Anna Tenisa tika sumināta ar augstākā Daugavpils novada domes apbalvojuma "GADA CILVĒKS 2019 - UZŅĒMĒDARBĪBĀ" iegūšanu.

Daugavpils novada domes deputāts Jānis Belkovskis čaklākajiem darba darītājiem pasniedza novada domes Pateicības rakstus. Pateicības rakstus saņēma Ludmila Rimša Višķu sociālā aprūpes centra "Rūpes" medicīnas māsa, Jurijs Trifonovs Višķu sociālā aprūpes centra "Rūpes" saimniecības vadītājs, Virgija Trubača pašvaldības aģentūras "Višķi" grāmatvedības uzskaitvede, Jevģēnijs Fots pašvaldības aģentūras "Višķi" santehniķis un Broņislava Dombrovska pagasta iedzīvotāja, senioru deju kopas "Magones" prezidente. Pagasta pārvaldes vadītājs apsveica četrus pagasta iedzīvotājus, kuriem 18.novembris ir divkārši svētki, jo šajā dienā viņiem ir dzimšanas diena. Svinīgo pasākumu muzikāli kuplināja Špoģu mūzikas un mākslas skolas koris - diriģente Diāna Kļavinska, koncertmeistare Jūlija Kamenska, koklētāju ansamblis "DZIRKSTEĻEITE" - vadītāja Vija Petrova, vokāli instrumentālais ansamblis "BULTA"" - vadītāji Diāna Kļavinska, Viktors Ļeonovičs,  skolas pedagogu akordeonistu trio: Svetlana Vasiļjeva, Anna Grigorjeva un Vija Petrova, skolas pedagoģe - piāniste Margarita Livanoviča, Višķu pagasta vokālais ansamblis "ANIMA CORDE" - vadītāja Agate Jermaļonoka, Višķu pagasta jauniešu koris "VIVO" - diriģente Agate Jermaļonoka, koncertmeistare Mariama Istratija un Naujenes mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris - diriģents Jānis Grīnberts.

Svinīgā pasākumā skanēja vārdi par Dzimtenes mīlestību par to, ka mūsu valsts dzimšanas diena tāpat arī katrs rīts, kurš uzaust mūsu zemē,  jāsagaida ar gaišām domām un vārdiem, pārliecību un stingru ticību mūsu Latvijas gaišajai nākotnei.

FOTOGALERIJA

Jānis Belkovskis
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītājs

Daugavpils novada Gada cilvēks 2019. Fotogalerija