Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018. gadam”

AKTUĀLI

Apstiprinātie grozījumi paredz ieņēmumu un izdevumu pozīciju palielinājumu. Konsolidētā budžeta ieņēmumi pēc veiktajiem grozījumiem sastādīs 25 408 579 eiro, tie palielināti par 1 563 960 eiro. Savukārt izdevumi sastādīs 30 747 350 eiro, tie palielināti par 4 175 830 eiro, nosakot tos atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 14 284 eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielināti par 21 018 eiro. Transferti veido lielāko pieaugumu ieņēmumos un sastāda 1 518 463 eiro. Lielākais finansējums piešķirts no valsts budžeta 1 337 127 eiro, galvenokārt izglītības nozarei pedagogu darba atlīdzībai.

Izdevumi par 2 092 230 eiro palielināti ekonomiskai darbībai, kas saistīta ar projektu īstenošanu, tostarp tiem, kas paredz novada ceļu remontdarbus. Izdevumi vides aizsardzībai palielināti par 91 306 eiro, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – par 597660 eiro, atpūtai, kultūrai un reliģijai – par 343 357 eiro, izglītībai – 1 038 596 eiro, sociālai aizsardzībai – 363 195 eiro.

Pēc ekonomiskajām kategorijām šis palielinājums sadalās uz uzturēšanas izdevumiem, kas sastāda 1 509 167 eiro un kapitālajiem izdevumiem, kas savukārt sastāda 2 666 663 eiro.

Grozīts tiek arī Saistošo noteikumu 2. punkts un apstiprināts novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta deficīts 5 338 771 eiro apmērā, palielinot to par 2 611 870 eiro. Tā segšanai tiks izmantots naudas līdzekļu noguldījumu atlikums gada sākumā 2 310 681 eiro apmērā, saglabājot atlikumu uz gada beigām 249 195 eiro apmērā. Lielākais palielinājums ir saņemto aizņēmumu apjoms, kas palielināts par 2 842 827 eiro. Tiks nodrošināta arī iepriekš plānoto aizņēmumu atmaksa, kas noteikta 2 439 548 eiro apmērā.

Palielināta līdzdalības maksa radniecīgo uzņēmumu kapitālā, un tā noteikta 234 515 eiro apmērā, palielinot to par 220 047 eiro SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla palielināšanai, Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūves projekta īstenošanai.

Jaunā redakcijā tiek izteikts arī Saistošo noteikumu 6. punkta 3. pielikums, kurā minētas Daugavpils novada pašvaldības uzņemtās saistības, to apjoms palielināts par 2 856 776 eiro un sastāda 20 708 518 eiro, t.sk. 2018. gadam 1 467 530 eiro, kas ir 7,38 procenti no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne ziņoja arī par ieņēmumu izpildi 2018. gada deviņos mēnešos. Ieņēmumi izpildīti par 75,32 %. Nodokļu ieņēmumi izpildīti par 75,6 %, ievērojamu procentu ir pienesusi īpašuma nodokļa izpilde 89,57 % apmērā, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde ir 71,33 %. Pilnā apmērā netiek saņemta dotācija  no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (71,99%). Labi tiek pildīts dabas resursu nodoklis, šobrīd tā izpilde sastāda 118,83 %. Nenodokļu ieņēmumu izpilde – 82,41 %, maksas pakalpojumu izpilde ir ar iekavēšanos un sastāda 65,71 %. Par komunālajiem pakalpojumiem izpilde ir kritiski zema (58,33%).

Pabeigta Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve