Veikta niedru pļaušana Sila ezerā

AKTUĀLI

Projekta “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” ietvaros augusta sākumā nopļautas niedres Sila ezera Z krastā divos lokālos laukumos 0,3 ha platībā. Niedru pļaušana šajā teritorijā tiks organizēta arī 2024. gada ziemas un vasaras sezonās.

No ezera izvāktās niedres novietotas iepriekš sagatavotā vietā, ar mērķi izveidot permakultūras augsto dobi.

Tā kā Augšdaugavas novada pašvaldībai ir niedru pļaušanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, tad pļaušanas darbi veikti pašu spēkiem. Liels atbalsts šajā procesā ir vietējiem iedzīvotājiem. L. Gasperoviča ģimene, kas saimnieko Silenes ciemā, iesaistījās nopļauto niedru izvākšanā no ūdens, kā arī permakultūras dobes izveidē.

Sila ezers atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā “Silene” un atbilst aizsargājamam biotopam “Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju”. Niedru pļaušana Sila ezerā tiek veikta atbilstoši Dabas parkam “Silene” izstrādātajā un apstiprinātajā dabas aizsardzības plānā paredzētajam apsaimniekošanas pasākumam.

Samazinot ezera piekrastes zonas aizaugumu, tiek uzlabota ezera ekoloģiskā kvalitāte un tiek izveidotas atklātas zonas, kas ir piemērotas līdaku nārstošanai, dažādu zivju sugu mazuļu dzīvei. Iznesot nopļautās niedres no ezera, tiek samazināts organisko vielu daudzums ezera ūdenī.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, piedaloties konkursā, ieguva tiesības realizēt projektu “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” un 2022. gada nogalē noslēdza līgumu ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Projekta īstenošanas termiņš: 2023. – 2025. gads.

Plānotās atktivitātes:

  • niedru pļaušana Sila ezerā 0,3 ha platībā;
  • niedru mulčas izmantošana publisko teritoriju apzaļumošanā, niedru biomateriāla izmantošana permakultūras augsto dobju veidošanā;
  • aprīkojuma iegāde, kas būs nepieciešama projekta realizācijai un turpmāk izmantojams publisko ūdenstilpju apsaimniekošanai;
  • reprezentatīva materiāla sagatavošana, iesaistot darbā jauniešus;
  • izglītojošu semināru un talku organizēšana.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama goodwater.lv un facebook lapā.

Informāciju sagatavoja Dabas resursu nodaļas vadītāja G. Novika

Naujenes muzejā notika adīšanas meistarklase