Svētkos pašvaldība pateicās novada iedzīvotājiem

AKTUĀLI

3. maijā notika Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienai veltīta svinīga pieņemšana pie Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina.

Valsts svētku priekšvakarā izskanēja Latvijas valsts himna un daudz pateicības vārdu. 4. maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena, ko mēs svinam kā Baltā galdauta svētkus. Pēdējie divi gadi bijuši liels pārbaudījumu laiks. Covid pandēmija mums ir mācījusi dzīvot un strādāt citādāk, bet Ukrainas traģiskie notikumi liek apzināties savas zemes brīvības trauslumu un nepieciešamību to sargāt vēl jo vairāk. Taču mēs varam būt laimīgi, ka esam brīvi un spējam brīvi paust savus uzskatus.

Valsts un pašvaldību vara, visa sabiedrība ir strādājusi un cīnījusies, lai Latvijas valsts mums visiem būtu vislabākā vieta, kur varam strādāt, mācīties, dibināt ģimenes, kopt savu zemi un māju, dzīvot, priecāties un justies droši. Paldies visiem, kuri šajos gados ir pielikuši pūliņus, lai mūsu novads un valsts augtu un attīstītos. Ikviens mūsu darbs gan profesionālajā, gan sabiedriskajā jomā ir zelta vērts. Paldies, ka esat daļa no Augšdaugavas novada un Latvijas,” vēl Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Šajā dienā pašvaldība vēlējās pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu un sirdi veido Augšdaugavas novada gaišo starojumu.

Atzinības un pateicības raksti tika pasniegti sešās nozarēs: Medicīna, Izglītība, Lauku attīstība un uzņēmējdarbība, Pašvaldība, Kultūra un Sabiedrības līdzdalība. 

Augšdaugavas novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma:

◀ Dr. habil. ģeogr., profesore, ainavu eksperte Aija Melluma par nozīmīgu ieguldījumu aizsargājamā ainavu apvidus “Augšdaugava”, dabas parka “Daugavas loki” un Slutišķu sādžas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanas risinājumu izstrādē, vairojot novada zinātnisko, saimniecisko, izglītojošo un estētisko vērtību.

◀ Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktors Andrejs Repins par prasmīgu skolas pedagoģiskā kolektīva vadīšanu un radošu ieguldījumu Augšdaugavas novada kultūrvides attīstībā.

◀ Latvijas biškopju biedrības Daugavpils biroja vadītāja, Zemnieku saimniecības “Līdumi” īpašniece Gunta Some par nozīmīgu ieguldījumu biškopības nozares attīstībā, Augšdaugavas novada popularizēšanu un aktīvu darbību sabiedrības labā.

◀ Zemnieku saimniecības “Apīņi” īpašnieks  Mārtiņš Bogušs par  veiksmīgu projektu finansējumu piesaisti mūsdienīgas un inovatīvas lauksaimniecības veidošanai un ieguldījumu Augšdaugavas novada uzņēmējdarbības stiprināšanā.

◀ Zemnieku saimniecības “Laimes” īpašniece Ineta Timšāne par neatlaidīgu darbu un inovatīvu pieeju saimniecības attīstībā un ieguldījumu Augšdaugavas novada uzņēmējdarbības stiprināšanā

◀ Augšdaugavas novada bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova par profesionālu un rūpīgu darbu novada bērnu un ģimeņu tiesiskās aizsardzības sistēmas nostiprināšanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

◀ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu interešu izglītībā, kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā un XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku organizēšanā.

◀ Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele par prasmīgu un mērķtiecīgu darba kolektīva vadīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Kalupes pagasta teritorijas attīstībā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā.

◀ Kalupes pamatskolas direktora vietniece un matemātikas skolotāja Tatjana Romanceviča par godprātīgu un profesionālu mācību procesa organizēšanu, mūsdienīgu un inovatīvu pieeju skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

◀ Bebrenes pagasta senioru padomes “Sidrabrasa” kolektīvs (vadītāja Lorija Kaminska) par radošu ieguldījumu Bebrenes pagasta sabiedriskās dzīves dažādošanā un aktīvu līdzdalību Augšdaugavas novada pasākumos.

◀ Medumu pagasta iedzīvotājs Visvaldis Ločs par nozīmīgu ieguldījumu Medumu pagasta teritorijas attīstībā un labiekārtošanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

◀ Jāņa, Raimonda un Jura Stikānu ģimene par entuziasmu un sirdsdegsmi dzimtā Medumu pagasta vēstures pētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

◀ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” otolaringoloģe Renāta Klagiša par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

◀ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” otolaringoloģe Jūlija Starinska par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

◀ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rezidente Jeļena Grigorjeva par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

◀ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Grigorijs Semjonovs par profesionālu un mērķtiecīgu darba kolektīva vadīšanu, nozīmīgu ieguldījumu medicīnas iestādes attīstībā un Latgales reģiona iedzīvotāju veselības aprūpē.

◀ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālas administrācijas saimniecības pārzinis  Aleksandrs Fedorovičs par ilggadēju un priekšzīmīgu amata pienākumu pildīšanu un prasmīgu saimnieciskā darba nodrošināšanu.

Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

◉ Augšdaugavas novada sporta skolas audzēkne, Latvijas izlases kandidāte Alberta Zeltiņa par augstiem sasniegumiem vieglatlētikas, peldēšanas un jāšanas sporta sacensībās.

◉ Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā mūzikas programmās, skolotāja Vija Petrova par augstu pedagoģisko meistarību un audzēkņu sasniegumiem valsts un starptautiskajos mūzikas konkursos.

◉ Piemājas saimniecības “Spēkavoti” īpašniece Inese Krasmane par uzņēmību saimniecības attīstībā un inovatīvu pieeju ķiploku audzēšanā un pārstrādē.

◉ Zemnieku saimniecības “Dzintari” īpašnieks Genādijs Gorkins par uzņēmību lauksaimniecības attīstībā, sniegto atbalstu pašvaldības infrastruktūras uzturēšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.

◉ SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lopkopības konsultante Anita Miltiņa par augstu profesionālo prasmi un aktīvu darbību Augšdaugavas novada lauku uzņēmējdarbības attīstībā. 

◉ SIA “H&H” valdes locekle Inga Čazova par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, veiksmīgu finansējuma piesaisti projektu īstenošanai un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.

◉ Zemnieku saimniecības “Krāces” īpašnieks Lauris Bukeiks par uzņēmību un rūpīgu pieeju saimniecības attīstībai Augšdaugavas novadā.

◉ Zemnieku saimniecības “Salenāji” īpašnieks Kristaps Averjanovs par uzņēmību un daudzpusīgu pieeju saimniecības attīstībā.

◉ Nīcgales pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darba pienākumu veikšanu.

◉ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Augšdaugavas novada iedzīvotāju labā.

◉ Biķernieku pamatskolas skolotāja Nadežda Petroviča par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu darbu  skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

◉ Naujenes pamatskolas skolotāja Aiva Linde par radošumu un profesionalitāti darbā ar skolēniem, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

◉ Sociālā dienesta sociālā darbiniece Jeļena Kokina par godprātīgu un profesionālu darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un sociālā darba pilnveidošanā.

◉ I. Ņesterova doktorāta feldšere Annau Kostenko par godprātīgu darbu, iejūtību un atsaucību pret pacientiem un darba kolēģiem.

◉ Maļinovas pagasta iedzīvotāja Zoja Jabločkina par ieguldījumu Maļinovas Svētā Pravieša Elijas pareizticīgo baznīcas uzturēšanā un labiekārtošanā.

◉ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas daļas vecākā medicīnas māsa Evita Grāvele par godprātīgu un augsti profesionālu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē, sapratni un atsaucību pret pacientiem un darba kolēģiem.

◉ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” infekciju nodaļas vecākā medicīnas māsa Ludmila Ukrainceva par godprātīgu un augsti profesionālu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē, sapratni un atsaucību pret pacientiem un darba kolēģiem.

◉ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” terapijas nodaļas vecākā medicīnas māsa Kristīne Agafonova par godprātīgu un augsti profesionālu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē, sapratni un atsaucību pret pacientiem un darba kolēģiem.

◉ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Plaušu slimību un tuberkulozes centra veselības veicināšanas koordinētāja, galvenā ārsta vietniece administratīvos jautājumos Tatjana Babuškina par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

◉ SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Inženiertehniskās nodaļas vadītājs, ēku būvtehniķis Vladimirs Narovskis par godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot nepārtrauktu slimnīcas infrastruktūras labiekārtošanu un pielāgošanu.

◉ SIA “Orkla Latvija” Laimas labdarības namiņš par veiksmīgi noorganizēto Ziemassvētku labdarības akciju un sabiedrības iesaistīšanu, piepildot Augšdaugavas novada bērnu sapņus un vairojot bērnu prieku.

Pasākumu ar savu uzstāšanos kuplināja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi.

Teksts: Inese Minova

Foto: Inese Minova, Dainis Bitiņš

Mātes dienai veltīta radošā darbnīca Līksnā