Sventes pagasta pievilcīgākos objektus savienos velotaka

AKTUĀLI

Domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus projekta 5.4.1.1/17/A/020 “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” ieņēmumu un izdevumu tāmē. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Nepieciešamība veikt izmaiņas radusies, sadārdzinoties būvniecības izmaksām.

Tāpat deputāti lēma projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Kopējās ar projektu saistītās izmaksas ir 414 714,89 eiro.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru.

Tās rezultātā plānots, ka pievilcīgākos Sventes pagasta objektus savienos velotaka. Tiks realizēts būvprojekts “Sventes ezera krasta labiekārtošanai”, kas iekļauj sevī pašvaldības ceļa “Bangas-Rožlauki” posma uzlabošanu un Sventes ezera publiskās pludmales teritorijas labiekārtošanu. Jaunsventes parkā paredzēts atjaunot vēsturisko ceļu un rekonstruēt pastaigu celiņu tīklu, papildinot to ar stāvlaukumu automašīnām, soliņiem, piknika vietām, pastaigu laipām, skatu platformām, lapenēm, tualeti un citiem elementiem.

Dabas parka “Svente” publiskā pludmale un tai netālu esošais “Jaunsventes parks” ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Augšzeme” apmeklētākie objekti, kur sastopami pārsvarā neorganizētās atpūtas piekritēji, kas pārvietojas ar automašīnu vai velosipēdu. Ņemot vērā vietas ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību koncentrāciju un to, ka velomaršruts Eurovelo 11 iet gar Sventes ezeru, projekts paredz izveidot velotaku ap Sventes ezeru, organizējot to kā abu apmeklētāko objektu savienojumu. Velotaka piedāvās daudzveidīgas pieturvietas dabas izziņai, pēc izvēles aktīvām vai pasīvām aktivitātēm dabā. Tāds risinājums palīdzēs regulēt apmeklētāju plūsmu un koncentrēt to labiekārtotajās vietās, nodrošinot dabas vērtību aizsardzību. Projekta rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Noslēdzies radošais oktobris Naujenē