Spēkā stājās Augšdaugavas novada energoefektivitātes programma

AKTUĀLI

9. jūnijā stājās spēkā saistošie noteikumi Nr.48 „Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu:

 • 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;
 • 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (tehniskā projekta izstrādes izmaksām);
 • jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas apkures sistēmas atjaunošanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas ārējo sienu siltināšanai:
  • visu ārējo sienu siltināšanai- 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20000 euro;
  • tikai gala sienu siltināšanai- 50% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu?

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, ja tas nav izdarīts, tad dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu pārvaldīšanā;
 • Jānovērtē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis - jāveic būves un inženierkomunikāciju vispārīga vizuālā apskate, kā arī energoaudits un tehniskā apsekošana;
 • Pamatojoties uz energoaudita un tehniskās apsekošanas rezultātiem, pārvaldnieks organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kuras laikā informē dzīvokļu īpašniekus: par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas iespējām, ēkas tehnisko stāvokli, ēkas energoaudita rezultātiem, plānotajiem renovācijas darbiem, ieguvumiem un izmaksām, par finanšu līdzekļu piesaistes iespējām.
 • Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums (jāpiekrīt vismaz 50%+1 dzīvokļu īpašniekiem) par dzīvojamās mājas energoefektivitātes veicināšanas pasākumu nepieciešamību, konkrētu energoefektivitātes veicināšanas darbu veikšanu, par plānotajām izmaksām un to segšanas iespējām, par vienkāršotās renovācijas projekta vai būvprojekta sagatavošanu, par pilnvaroto personu ēkas renovācijas procesa organizēšanu.
 • Jāiesniedz Augšdaugavas novada pašvaldībā projekta pieteikumu un reģistrācijas anketu ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas minēti pieteikumā.
 • Jāpasūta Ēkas fasādes apliecinājuma karte ar ieceres dokumentāciju un jāiesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības Būvvaldē apstiprināšanai.
 • Jāizvēlas būvniecības uzņēmums. Uzsākot mājas siltināšanas darbus, liela uzmanība jāpievērš būvdarbu veicēja izvēlei, vienlaikus ļoti svarīgi apzināties paredzamajiem būvdarbiem pieejamo finansējuma līdzekļu apjomu. Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, būtu nepieciešams veikt iepirkuma procedūru. Organizējot iepirkumu, svarīgi, ļoti precīzi un nepārprotami izstrādāt prasības un atlases kritērijus, kā arī sniegt visu informāciju par paredzētajiem būvdarbiem.
 • Pēc iepirkuma procedūras un būvdarbu līguma noslēgšanas Augšdaugavas novada pašvaldībā jāiesniedz papildinājums pieteikumam, pievienojot iepirkuma procedūras komisijas protokolu, līgumu ar būvuzņēmēju, būvdarbu izdevumu tāmi.
 • Būvdarbu īstenošana saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Būvdarbu uzsākšana jāreģistrē Augšdaugavas novada pašvaldības Būvvaldē.
  SVARĪGI! Būvuzraudzība un autoruzraudzība daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumos. Būvniecības likums nosaka, ka pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, bet Vispārējos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos pienākums būvniecības laikā uzaicināt būvprojekta autoru (autorus) sekot būvprojekta realizācijas gaitai — veikt autoruzraudzību.
  Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam būvētājam jāpieaicina būvuzraugs būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.
 • Būvdarbu pabeigšana, kas ir jāreģistrē Augšdaugavas novada pašvaldības Būvvaldē iesniedzot būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājums, darbu izpildes aktu kopijas, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu.
 • Augšdaugavas novada pašvaldībā jāiesniedz Būvdarbu nodošanas akts par visiem paveiktajiem energoefektivitātes veicināšanas būvdarbiem, pēc kā 30 dienu laikā būs iespējams saņemt līdzfinansējumu no Augšdaugavas novada pašvaldības.
 • Jāsniedz informācija Augšdaugavas novada pašvaldībai par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.

Teksts: Dainis Bitiņš, Viktorija Kesareva
Foto: D. Bitiņš

Vairāk informācijas:

Raiņa māja Berķenelē aicina uz Vasaras saulgriežu radošo meistarklasi