Sniegsim atbalstu par 7.augusta vētras radītajiem zaudējumiem arī apdrošinātām ēkām

AKTUĀLI

Ceturtdien, 14.septembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemti grozījumi lēmumā “Par vienreizēju atbalstu 2023.gada 7.augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai”.

Grozījumi nosaka, ka vienreizējā atbalsta izmaksa attiecināma arī uz gadījumiem, kad individuālās dzīvojamās mājās vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir apdrošinātas. Šajā gadījuma tiek izvērtēts un ņemts vērā apdrošinātāja pieņemtais lēmums par atlīdzības izmaksu un vienreizējais atbalsts tiks izmaksāts konstatētās starpības apmērā.

Pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kucins: “Nevajadzētu sodīt iedzīvotājus, kuri rūpējas par savu īpašumu, taču nepieļaujama ir arī situācija, kurā varētu rasties dubultā finansējuma prakse. Tādēļ izmaksāsim atbalstu konstatētās starpības apmērā. Aicinām rakstīt iesniegumus gan iedzīvotājus, kuri iepriekš nebija to darījuši, jo viņu īpašumā esošās ēkas ir apdrošinātas, gan iedzīvotājus, kuri jau ir saņēmuši atteikumus, sakarā ar to, ka viņu ēkas ir apdrošinātas.”

Lai saņemtu vienreizēju atbalstu, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim līdz 2023.gada 6.oktobrim Augšdaugavas novada pašvaldībai ir jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, dzīvojamās mājas (individuālās dzīvojamās mājās vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās), kurai nepieciešama 2023.gada 7.augusta vētras laikā radīto bojājumu novēršana, adresi, dzīvojamās mājas jumta un logu platību, bankas kontu uz kuru pārskaitāms atbalsts, kā arī informāciju par ēkas apdrošināšanu. Ja ēkas ir apdrošinātas jāiesniedz, apdrošinātāja izsniegtu aprēķinu, kas apliecina, kāda summa tika vai tiks izmaksāta par ēkas jumta un logu bojājumu. Vēlama arī fotoattēlu pievienošana, ja tādi ir personas vai tās pilnvarotā pārstāvja rīcībā.

Atbalsta ietvaros veicamie pasākumi ir jumta seguma un logu atjaunošana vai nomaiņa. Individuālām dzīvojamām mājām paredzēts vienreizējs atbalsts līdz 3 000 EUR ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20,00 EUR par vienu kvadrātmetru atjaunojamās jumta un logu platības, bet daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vienreizējs atbalsts, kas nepārsniedz 20,00 EUR par vienu kvadrātmetru.

Augšdaugavas novada pašvaldībā līdz 17.augustam bija saņemti 603 iesniegumi par radīto seku kompensāciju mājām. Privātpersonu  pieteiktie zaudējumi māju jumtu un logu postījumu novēršanai sasniedza 998 249 EUR.  Līdz 14.septembrim  ir izmaksāts atbalsts 439 personām uz summu 642 520 EUR.

Dzejas dienu pasākums “Dāvana Rainim” Vasiļovā