Sabiedriskā apspriešana Tabores pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”,  Tabores pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas vieta un laiks: Zaļais sils 53,  Tabores pagasts, Daugavpils novads,    2017. gada 04. septembrī plkst. 10.00.

Nozāģēšanai paredzētas 9 priedes.

Pamatojums: Tamāras Lukaševičas iesniegums.

Lūgums d/s “Zaļais sils”  īpašniekiem un Tabores pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2017. gada 04. septembrim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Tabores pagasta pārvaldē.  Tālrunis 654 71261.

Par pašvaldības budžeta izpildi