Realizēs trīs katlu māju modernizācijas projektus

AKTUĀLI

Ministru kabineta sēdē 31. maijā tika atbalstīti pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projekti 2022. gadā.

Augšdaugavas novadā plāno pakalpo­jumu infrastruk­tūras attīstību, modernizē­jot siltum­apgādes infrastruk­tūru un nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā tehnolo­ģijām uz atjaunīgo enerģijas resursu tehnolo­ģijām.

Pateicoties labai sadarbībai starp Augšdaugavas novadu un Vides Aizsardzības un regionālās attīstības ministriju, projekta ietvaros tiks rekonstruētas trīs katlumājas. Sociālā atbalsta un aprūpes centrā “Avots” Naujenes pagastā un Medumu speciālajā pamatskolā plānots pāriet no oglēm uz atjaunīgiem resursiem jeb granulām. Laucesas pagasta divu katlu māju vietā, kur patlaban kurina ar malku un strādā četri darbinieki, taps viena automatizēta katlu māja, kas arī darbosies uz granulām.

Investīciju projekta finansējums: 611 402,26 eiro.

Valsts budžeta finansējums: 85% jeb 519 691,92 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējums: 15% jeb 91 710,34 eiro.

Tikšanās ar žurnālistiem