Publiskā apspriešana Naujenē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 2 (divu) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740050328 daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas 18.novembra iela 418, Vecstropu ciema teritorijā un 2 (divu) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740050271 daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas 18.novembra iela 428, Vecstropu ciema teritorijā.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.04.2020. līdz 06.05.2020.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu Naujenes pagasta pārvaldē attālināti  (Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads), sūtot uz e-pastu parvalde@naujene.lv vai zvanot uz tālr.Nr. 65476842, 65476840, kontaktpersona Ē.Karņicka.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Salienas pagastā