Publiskā apspriešana Demenes pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Augšdaugavas novada domes 2022.gada 10.februāra noteikumus Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par:

3 (triju) lapegļu, 1 (vienas) kļavas ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44500080122 Pakapiņu kapu teritorijā

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 23.10.2023 līdz 06.11.2023

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Demenes pagasta pārvaldē Briģenes ielā 2, Demenē, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65407682 (kontaktpersona R.Pavlova).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Savas vietas patriote - Benita Štrausa