Projekta “Aging in Comfort” darba grupas tikšanās

Sociālais darbs un veselība

2018. gada 1. augustā, piedaloties visiem septiņiem projekta partneriem, Daugavpils novada domes Mācību telpās notika projekta nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” darba grupas tikšanās. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. Īstenojot projektu, tiks izmantota jauna pieeja mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumos, tādējādi sekmējot komfortablu vecumdienu nodrošināšanu. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos. Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši) Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR Projekta partneri Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt Kontaktinformācija Projekta koordinatore Juta Valaine Mob. +371 65476882 e-pasts: juta.valaine@dnd.lv Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Novada domes sēde