Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

AKTUĀLI

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu Nr.1645 (protokols Nr.82.,5.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem Nr.44680060119, Nr.44680060510, Nr.44680060511, Nr.44680070016, Nr.44680070121, Nr.44680070122, Nr.44680070123, Nr.44680070136 un Nr.44680070179 (Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads). Vienlaikus publiskajai apspriešanai tiek nodots arī lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus perspektīvā Augšdaugavas industriālā parka attīstībai, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, paredzot teritorijas izmantošanas iespējas atbilstoši funkcionālajam zonējumam "Rūpnieciskās apbūves teritorija”, ņemot vērā teritorijas transportģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības, atbilstošu tehnisko parametru inženierkomunikāciju pieejamību un satiksmes infrastruktūras pieslēgumu iespējamību Teritorijas izmantošanas novirzīšana biznesa kompleksu vides izbūvei stratēģiskie mērķi ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai investoru piesaistei jaunu ražotņu un darba vietu izveidei, veicinot Augšdaugavas novada un Latgales reģiona kopējo konkurētspējīgu izaugsmi un sabiedrības labklājību.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 17.novembra līdz 19.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 12. decembrī plkst. 17:00. videokonferences formātā Zoom platformā. Dalībai sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties, līdz 2023. gada 12.decembrim rakstot uz elektroniskā pasta adresi sarmite@g93.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk, kā stundu pirms sanāksmes.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskata projektu var iepazīties:
• elektroniski - Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22499;
• izdruku formā – Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpās (Rīgas iela 2, 20.kab., Daugavpils) iestādes darba laikā.

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:
• sūtot pašvaldības e adresē;
• elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
• pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurai novada pagasta/pilsētas pārvaldei to darba laikā;
• Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22499

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis: 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu (tālrunis: 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv).

Lokālplānojuma redakcijas un  SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).

Lāču pamatskola patriotisko mēnesi sāk ar izrādi “Metode”