Noslēdzas ietekmes uz vidi publiskā apspriešana par gumijas pārstrādi Naujenes pagastā

AKTUĀLI

Paredzētās darbības nosaukums: plastmasas atkritumu, nolietotu riepu un citu gumijas atkritumu pārstrāde.

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INNOTEH”, reģistrācijas numurs 41503052838.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Mežāre 2” (kadastrs Nr. 44740040151), c. Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5462.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 11. oktobra lēmums Nr. 5-02/27.

Paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas): paredzētās darbības ietvaros ir plānota plastmasas atkritumu, nolietoto riepu un citu gumijas atkritumu pārstrāde ar pirolīzes metodi. Gadā plānots pārstrādāt līdz 800 t/gadā plastmasas atkritumus, līdz 2 300 t/gadā nolietotas riepas un citus gumijas atkritumus. Paredzētā darbība tiks veikta nekustamā īpašumā “Mežāres 2” ar kopējo platību 7,87 ha (degradēta bijusī pad.armijas teritorija). Jaunas infrastruktūras, t.sk., ceļu, būvniecība nav plānota.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2022. gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 20.aprīlim. Ar dokumentiem par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Augšdaugavas novada pašvaldībā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) darba laikā un tīmekļa vietnē www.augšdaugavasnovads.lv,
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INNOTEH” tīmekļa vietnē www.innoteh.eu.(tālr.22022005).

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklātienes formā. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.innoteh.eu un www.augšdaugavasnovads.lv no 2022.gada 1.aprīļa plkst.10.00 līdz 20.aprīlim. Tiešsaistes videokonference (sanāksme) notiks 12.aprīlī 10.00 MeetGoogle platformā, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā www.innoteh.eu 12.aprīlī plkst.9.30.

Neklātienes apspriešanas laikā var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja SIA “55M” e-pasta adresi: marites55@inbox.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.innoteh.eu.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lv; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv) līdz 2022. gada 20. aprīlim.

Paziņojums publicēts laikrakstā „Augšdaugavas Novada Vēstis” 2022.gada 31.marta numurā.

Apspriešanas protokols:

Laucesas un Demenes pagasta jaunieši aktīvi pavadīja Lieldienas!