Pārdod nekustamo īpašumu Naujenē

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 004 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0302 0.1317 ha platībā un dzīvojamās mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0197 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0303 0.1851 ha platībā un divām skolas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 004 0155 001 un 4474 004 0155 002, un atrodas Stacijas ielā 4, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 12 100. Izsoles solis - EUR 400. Nodrošinājums - EUR 1210. Izsoles sākums – 05.02.2024., noslēgums – 06.03.2024., plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē:

  • jāiemaksā nodrošinājuma maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV56TREL980257505700B,
  • jāiemaksā reģistrācijas maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV37TREL9807280440200,
  • jāsamaksā maksa par dalību elektroniskajā izsolē un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

☛ Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Naujenes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Valēriju Mihejevu, tālr. 65429583, mob. 26465559.

☎ Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

Pārdod nekustamo īpašumu "Jaunsudrabi"