Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu

AKTUĀLI

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties: 2017. gada 25. maijā ir pieņemts Daugavpils novada domes lēmums nr. 487  “Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Aleksandra Kiseļova” dzim. 1948. gada 26. augustā. Ar minēto lēmumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Ielīgošana Demenē