Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

AKTUĀLI

DAUGAVPILS NOVADĀ UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA

Saskaņā ar 2019.gada 8.augusta Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”  fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu Daugavpils novada pašvaldības izveidotā reģistrā.

Reģistrā ir jāreģistrē īpašumi no šādām teritorijām:

 • Ambeļu ciems, Ambeļu pagasts,
 • Biķernieku ciems, Biķernieku pagasts,
 • Demenes, Kumbuļu, Jāņuciems un Zemgales ciems, Demenes pagasts;
 • Dubnas ciems, Dubnas pagasts;
 • Kalkūnes, Muitas un Randenes ciems, Kalkūnes pagasts;
 • Kalupes ciems, Kalupes pagasts;
 • Laucesas un Mirnija ciems, Lauceses pagasts;
 • Līksnas ciems, Līksnas pagasts;
 • Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts;
 • Medumu ciems, Medumu pagasts;
 • Kraujas, Lociku, Naujenes, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts;
 • Nīcgales ciems, Nīcgales pagasts;
 • Salienas ciems, Salienas pagasts;
 • Silenes un Skrudalienas ciems, Skrudalienas pagasts;
 • Sventes ciems, Sventes pagasts;
 • Tabores ciems, Tabores pagasts;
 • Vaboles ciems, Vaboles pagasts;
 • Červonkas ciems, Vecsalienas pagasts;
 • Špoģu, Vīgantu, Višķu un Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts.

Reģistrā ir jāreģistrē sekojoši decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidi:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņuattīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķis– rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
 • notekūdeņu krājtvertnes– jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizētās kanalizācijas sistēmu tas īpašniekam vai tiesiskā valdītājam  līdz 2020.gada 1.jūnijam jāiesniedz Daugavpils novada domei  decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

Vairāk informācijas Daugavpils novada domes mājas lapā  sadaļā “Komunālā saimniecība”  skatīt šeit: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/komunala-saimnieciba/decentralizeto-kanalizaciju-registracija/

Par asenizatora pakalpojumu sniegšanu Daugavpils novada teritorijā