Nomas tiesību izsole: Daugavas iela 33

AKTUĀLI

Nekustamā īpašuma adrese: Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, Nomas objekta veids: nedzīvojamās ēkas, Kadastra numurs: 4474 006 0571 Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2: administratīvā ēka 4474 006 0021 067- 683.8 m2, noliktava ar garāžu- 134.2 m2 Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība, ha: 4474 006 0571- 0.2571 ha Galvenais lietošanas veids: biroja ēkas, rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas Izmantošanas mērķis: vieglās rūpniecības ražošana Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN): 56.85 EUR (piecdesmit seši euro 85 centi) Izsoles solis: 5.00 EUR (pieci euro 00 centi) Iznomāšanas termiņš: 10 gadi Zemes nomas maksa: 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Obligātie nomas nosacījumi: 1. Jāsekmē saimnieciskā darbība, 2. Jāsamazina bezdarbs, radot jaunas darba vietas divu gadu laikā un saglabājot tās visā nomas periodā. Citi iznomāšanas nosacījumi: 1. Nomnieks, papildus nomas maksai, iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, 2. Par komunālajiem, apsaimniekošanas, elektrības  u.c. pakalpojumiem, norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju. 3. Nav tiesību nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā. Izsoles veids: rakstiska (pirmā) Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 15.08.2018. līdz 21.08.2018. plkst. 16:30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Raščevska 65476739, Kornēlija Gailīte 29412676 Izsoles piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta: 2018.gada 22.augustā plkst. 9:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē Iznomātājs: Naujenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073501, juridiskā adrese Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikums: Var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā/Nomas tiesību izsoles Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa 65476841, 20219044 Izsoles noteikumi Līgumprojekts Pieteikums    

Satiksmes organizācijas shēma Naujenes pagastā