Nobeigumam tuvojas “Višķu” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

AKTUĀLI

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Nobeigumam tuvojas projekta „Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu, kas noslēgts ar būvuzņēmēju SIA “Vanpro”, 2023.gada beigās plānots nodot ekspluatācijā ēkas 18 Višķu tehnikums, Višķu pagasts, fasādes siltināšanu energoefektivitātes paaugstināšanai un ēkas daļas vienkāršotu atjaunošanu.

Būvdarbi notiek specifiskā atbalsta mērķa  4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 5. kārta” projekta “Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/061, ietvaros saskaņā ar 2022. gada 26.jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras parakstīto vienošanos par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkā, kas atrodas “18”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Projekta attiecināmās darbības un izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem:

 1. Ārsienu siltināšana;
 2. Logu un ārdurvju nomaiņa;
 3. Grīdas uz grunts siltināšana;
 4. Apkures sistēmas pārbūve uzstādot viedos risinājumus;
 5. Ēkas cokola siltināšana;
 6. Ēkas energosertifikāta izstrāde;
 7. Tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 8. Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta darbības /neattiecināmās izmaksas/, kuras ir saistītas ar energoefektvitātes paaugstināšanas pasākumiem, ir norādītas tehniskajā dokumentācijā un ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un ēkas nodošanai ekspluatācijā: demontāžas un vispārceltniecības darbi, kuri nepieciešami pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas, t.sk.: inženiertīklu /ugunsgrēka, ventilācijas, ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgaismes un spēka tīklu pārbūve / atjaunošana, lai nodrošinātu izglītības iestādes funkcionalitāti atbilstoši 27.12.2022. MK Nr.610 prasībām un ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas ilgums: 17 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 246452,66 EUR, no kurām:

 1. Attiecināmās izmaksas sastāda 1357377.81 EUR, t.sk.: ERAF - 1153771.14 EUR jeb 85%,  VB 61 082,00 EUR jeb 4,5%; PB 142524.67 EUR jeb 10,5%;
 2. Neattiecināmās izmaksas – 889 074,85 EUR.

Projekta rezultāti:

 • primārās enerģijas samazinājums ēkās (kWh/gadā) 360 131, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (CO2 ekvivalenta tonnas/gadā) -13,85;
 • sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Informācija:

Projekta vadītāja Guna Smelcere, Tālr. 65476882, guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

Špoģu vidusskolas mazpulcēni Latvijas Mazpulku rudens forumā Līvānos