Ņems aizņēmumu bērnu rotaļu laukumu izveidei Ambeļos, Kalkūnē, Sventē, Taborē un Laucesā

AKTUĀLI

Novada domes deputāti sēdē pieņēma lēmumu ņemt Valsts kasē aizņēmumu 50 504, 19 eiro apmērā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos” īstenošanai.

2017. gadā Daugavpils novada dome īstenoja projektu „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastā” ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu.

Šī gada 24. janvārī Daugavpils novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par augstākminētā projekta apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesa pagastos. Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā būs ierīkoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi novada pagastu ciemos, kuros dzīvo visvairāk bērnu: Ambeļu pagastā, Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, Sventes pagastā, Tabores pagastā un Laucesas pagastā.

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 50504,19 eiro, kas ir būvdarbu izmaksas rotaļu laukumu izveidei. Daugavpils novada dome ir veikusi iepirkumu, un ir noteikts iepirkuma uzvarētājs.

Atbilstoši Daugavpils novada domes lēmumam „ Par aizņēmumu projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos” īstenošanai”, projekta būvdarbu izmaksas tiks finansētas, veicot aizņēmumu Valsts kasē. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 1. oktobrim.

Ģimene Latvijas simtgadei