Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

7. jūlijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „Sturi” ar kadastra apzīmējumu 4474 009 0384 3.0918 ha platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 3574.00.

7. jūlijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „Skalbes” ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0341 9.77 ha platībā un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 17 494.00.

7. jūlijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Lapiņas” ar kadastra numuru 4492 003 0343, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0376 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0316 0.2768 ha platībā un atrodas Tabores pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 6500.00.

7. jūlijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Augstumi” ar kadastra numuru 4492 002 0820, kas satāv no būves ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 0.1028 ha platībā un atrodas Tabores pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1670.00.

Iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676.

 

 

Juzefovas parks nodots ekspluatācijā un gaida tūristus