Nekustamo īpašumu izsoles 29. novembrī

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Birkineļu dārziņi, 219” ar kadastra numuru 4460 007 0279, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 007 0279 0.1464 ha platībā, un atrodas “219”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0139 1.0267 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4464 001 0139, un atrodas Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2400,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi” ar kadastra numuru 4468 005 0727, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0724 0.1955 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0411 001, un atrodas Jaunatnes ielā 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 10 400,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Sārmenes” ar kadastra numuru 4474 005 0578, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0493 0.1883 ha platībā, un atrodas Stropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3200,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1915,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 29.novembrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Spārīte 127” ar kadastra numuru 4470 002 0492, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0492 0.0545 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0613 0.0381 ha platībā, un atrodas “127”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2650,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 24.novembrim plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

"Latvijas skolas somas" piedāvājums Augšdaugavas novadā