Nekustamo īpašumu izsole 04.10.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 4.oktobrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0491, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0491 2306 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 4.oktobrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0259 2.43 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.77 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 006 0259, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12150.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 4.oktobrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 007 0118, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0118 0.3552 ha platībā, un atrodas “Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 830.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 30.septembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Naujenes pamatskolā iezvanīta Zinību diena