Nekustamā īpašuma izsoles

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 05.aprīlī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Ziedlapas” ar kadastra numuru 4498 005 0350, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0350 0.0732 ha platībā, un atrodas Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 730.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 05.aprīlī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0690 2.8 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.77 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Mežsētas” ar kadastra numuru 4492 002 0803, un atrodas Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 11900.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Pļavas P” ar kadastra numuru 4486 003 0076, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 003 0076 0.97 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.3 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2500.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Mežmalas” ar kadastra numuru 4450 004 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0421 0.529 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.1048 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1450.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.aprīlī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0259 2.43 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.77 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 006 0259, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads

Objekta sākotnējā cena – EUR 12150.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 01.aprīlim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Harmoniku izstāde Ambeļos