Nekustamā īpašuma izsole

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu:

- 2024.gada 31.jūlijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi” ar kadastra numuru 4468 005 0727, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0724 0.1955 ha platībā un veselības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0411 001, un atrodas Jaunatnes iela 11, Līksna, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7280,00.

Izsoles noteikumi

Izsole notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 26.jūlijam plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Andri Kevišu, mob.26321365.

Jautājumos par izsoles procesu lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes īpašuma nodaļu, tālr.65476827, mob.29412676.

Iznācis "Augšdaugavas Novada Vēstis" jūnija numurs